OTOMATİK DENGE

kavramını ilk belirten iktisatçılardan biri, David Hume’6ur. David Hume’un tahlilleri. Miktar Teorisine dayanmaktadır.
Otomatik Denge Teorisi, para miktarındaki değişmelerin dış ticaret alanında çift yönlü mal akımlarını nasıl etkilediğini izah etmektedir. Ricardo, bu teoriyi benimsemiş ve geliştirmiştir. Klâsik Ekol yazarlarının yanında, Jacob Viner gibi, Otomatik Denge Teorisini savunmuş modern iktisatçılara da rastlanmaktadır.
Otomatik Denge Teorisine göre;
Bir memlekette para hacmi kabarırsa, fiyatlar yükselir. Fiyatların yükselmesi, ihracat mallarının sürümünü zorlaştırır ve ithalât mallarına talebi tahrik eder. Diş ticâret açığı artar. Dış ticaret açığının artması, döviz harcamalarını çoğaltır. Döviz kurları yükselerek a/f//7 çıkış noktasına erişince, hnerhleketten dışarı aftrn sızmağa başlar.
Altın çıkışları, para hacminin daralmasına yol açar. Enflâsyonist konjonktür, deflâsyona dönü- ‘ ^ sur. Piyattar,. fcjü sefer düşer. Fiyatlar düşünce,
. ^ıt^al mallafinaj_taYep daralırken, ihracat artar, âozulmuş olahv denge, tekrar kurülur.
Ancak realitede,- ücretlerin ve fiyatların flek- sibl olmaması (dış ticaret mallarındaki talep elâstikliği farkları), fazla ihracat yapan tarafın alacağını altına çevirmeyerek borçlu ülke bankalarında mevduat olarak tutması, görünmeyen gelirler ve harcamalar (sermaye hareketleri) ve diş ticareti kısıtlayıcı müdahaleler Otomatik Denge Mekanizmasının işleyişini hemén daima etkilemiştir,
Almancası : automatisées Gleichgewicht.
Fransızcası : équilibre automatique, mécanisme d’ad justement automatique.
İngilizcesi : automatic balance, classical adjustment mechanism. •
(Bk; altın noktaları. Miktar Teorisi, David Hume, John Locke, David Ricardo).

Yorum yazın