OSMANLI DEVLETİNDE BİMETALLİZM

1879 yılına Kadar kiasıK modeline uygun koşullar altında
tatbik edilmiştir.
On Dokuzuncu Yüzyıl ortalarından itibaren. Çift Metal Sistemim uygulayan ülkelerde, gümüş değerinin dalgalanmaları spekülâsyonlara yol açmakta idi. Bu spekülâsyon. Osmanlı Devletine de sirayet etmişti.
Spekülâtörler, dışarıdan ucuza alınmış gümüş külçeleri Darphanede serbestçe bastırmakta idiler.
Avrupada, Lâtin Para Birliğini kurmuş memleketlerin 1865 de durdurdukları spekülâsyona karşı, Osmanlı Devletinde on dört yıl tedbir alınması ihmal edilmiştir.
Osmanlı Devletinde BimetaHizm’den ayrılmak yönündeki ilk hareket, 1878 de başlamıştır. Hükümet. bu tarihte, yalnız devlet hesabına gümüş para basılabileceğine karar vermiştir. Ancak gümüş para basımına son veren bu karar, evvelce teslim edilmiş külçeler bulunduğu gerekçesile Darphane-i Âmire tarafından dikkate alınmamıştır.
et= V>Y Yt = Fiili değer
//= Trend Değeri
Nihayet 1879 da çıkarılan Meskûkat Kararnamesi. altın standardını yürürlüğe koymağı hedef tutmuştur. Fakat kararnamede serbest gümüş sikke basımı durdurulmakla beraber, bunlara kabul haddi konulması unutulmuştur. Osmanlı Devleti, hukukan altın para rejimini kabul ettiği halde, 1914 yılına kadar para rejimi fiilî şartları eksik bir topal bimetallizm gibi işlemiştir.
(Bk; Çift Metal Sistemi, Topal Bimetallizm, kabul haddi, Gresham Kanunu).

Yorum yazın