ÖRTÜLÜ SERMAYE

bir kurumun mahiyeti itibariyle sermayesine dahil sayılması gereken bir unsuruno cd’ooç alınmış bir para muamelesine tabi tutulmasıdır. Kurumlar Vergisi, bu gibi unsurları örtülü sermaye sayarak onlar için fa z ödenmesini ve böylece, kurumda sermaye sahibi lehine gider yoluyla menfaat sağlanmasını önlemek istemiştir.
Kurumlar Vergisine göre, bir firmanın kullandığı dış sermayenin örtülü sermaye sayılabilmesi için, 3 şartın var olması lâzımdır.
i) Ödünç alan kurum ve ödünç veren kurum ve gerçek kişiler arasında vasıtalı, vasıtasız bir ortaklık ilişkisini veya devamlı ve sıkı bir İktisadî bağıntının bulunması;
ii) Alınan ödüncün kurumda devamlı olarak kullanılması;
iii) Ve nihayet bu borçla kurumun öz sermayesi arasındaki oranın benzer kurumlarınkine nisbetle bariz bir fazlalık göstermesidir.
Almancası : Fremdkapitaf.
Fransızcası ; capital camouflet.
İngilizcesi : camouflaged capital.

Yorum yazın