ORDU KAİMELERİ

Kırım Savaşında tedavüle çıkarılmıştır.
Bu kaimeler, ordu birliklerinin bulundukları bölgelerde tedavül etmek üzere bastırılmıştır.
Tanzimat Kaimelerinin acı tecrübesi unutul- madığından, halk başlangıçta bunları güvensizlikle karşılamıştır. Kaimelerin sarraflarda % 30 eksiğine bozdurulduğu görülmüştür.
Bunun üzerine devlet açık piyasa muamelele- rile para kıymetini tutmağa çalışmıştır. Ve kaimeler altına nisbetle % 10 eksiğine geçmiştir.
Zaferden sonra, Ordu Kaimeleri itfa edilmiştir. Piyasada yalnız Tanzimat Kaimelerinin itfa edilmemiş bakiyesi kalmıştır.
(Bk; Kaime-i Mutebere-i Nakdiye, Kaime enflâsyonu).

Yorum yazın