OFELİMİTE Yahut OPHELIMITE

iktisat literatürüne Vilfredo Pareto’nurv soktuğu bir kavramdır.
VUfredo Pareto, Marjinalistlerin fayda tahlillerini ve Léon Walras’m Değer Teorisini tatminkâr bulmamıştır. Fayda terimi yerine ophé/imité kavramını ikame etmeği denemiştir.
i) Ophélimité kavramı, şöyle özetlenebilir :
Bir ferdin arzuladığı malı ilk defa elde ettiğini
yahut sahip bulunduğu miktara yeni ilâveler yaptığını farzedelim.
Öiyeîim ki, bir şahıs ilk defa otomobil satın almıştır. Yahut koleksiyonunda bulunan sekiz kıymetli tabloya üç tane daha ilâve etmek fırsatını kazanmıştır.
Satın aldığı tek otomobilin veya koleksiyonuna kattığı üç-yeni tablonun ona sağlayacağı tatmin duygusu, Vilfredo Pareto’nun terminolojisine göre, ophélimitéd’ir. ‘
ii) Duyulan tatmin duygusunu bunu sağlayan
maddenin veya maddelerin miktarına bölünce bulunan değer, basit ophélimitédir. Vilfredo Pareto. basit ophélimitéyi Marjinalistlerin yan fayda ve Léon Walras’ın nedret kavramları yerine kullanmağı teklif etmiştir.
Koleksiyonundaki sekiz tabloya üç yenisini ilâve etmekle bir kimsenin duyacağı zevki üçe bölmekle basit ophélimité elde edilmektedir.
iii) Basit ophélimité fiyata bölündüğünde. tartılı basit ophélimité elde edilmektedir.
iv) Pareto’nun teorisinde, miktarlar çoğaldıkça zevklerin değerinde kaydedilen dalgalanmalar. bir grafikle ölçülmektedir.
Vilfredo Pareto, bu grafiğe zevk tepeciği adını vermektedir.
>14 sayılı şeklin dik ekseni/ıcjeki 100, <710, 120 ve 130 rakamları, çeşitli tertiplere göre elde edilecek tatmin duygusunu göstermektedir.
Yatay eksendeki 1, 2. 3. 4 ve 5 rakamları, tatmin duygusu sağlamağı hedef tutan tertipleri belirtmektedir.
AB. tertiplerden herbirine göre tatmin duygusunun değerini mukayeseye imkân veren zevk tepeciğidir.
v) İlk tecrübî psikoloji laboratuvarının kurucusu olan Wilhelm Max Wundt, deneylerile Zevk Tepeciği Teorisini doğrulayıcı bir grafik çıkarmış bulunmaktadır. Bu Alman hekiminin tecrübelerinden elde ettiği sonuca, Wundt Eğrisi denilmiştir.
Almancası : Ophelimİtât.
Fransızcası : ophéiimité.
İngilizcesi : ophefimty.
(Bk; Vilfredo Pareto, zevk tepeciği, Wundt Eğrisi. Değer Teorileri. Marjinalistler, Léon Walras).

Yorum yazın