ÖDÜNÇ VERİLEBİLİR FONLAR TEORİSİ

faiz haddinin teşekkülünü izah eden bir görüştür. Keyfles’in; para talebi ile faiz haddi arasındaki karşılıklı tesirleri inceleyip, faizin, para arzına yapabileceği tesirleri analizine katmaması, çeşitli tenkitlere yol açmıştır.
Bertil Ohlin ve D.H. Robertson gibi iktisatçılar para arzının da, farz haddine hassas olduğunu ileri sürerek. Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisini kurmuşlardır.
Bu teoriye göre, faiz haddini, ödünç verilebilir fonların arzı ile talebi tayin etmektedir.
Ödünç verilebilir fonlar talebine tesir eden faktörler şunlardır:
— Tüketim kredisi temin etmek.
— Eskimiş sabit tesisleri yenilemek,
— Yeni tesisler kurmak,
— Likidite tercihinin etkisi ile elde hazır para tutmaktır.
ödünç verilebilir fonlar arzı ise şu kaynaklardan beslenmektedir.
— Gelirlerden yapılan tasarruflar,
— Daha önce tasarruf edilmiş fakat işletilmeden tutulan para, yani gömüleme,
— Firmaların amortisman ayırdıkları paralar,
— Emisyon kurumunun ve bankaların yarattıkları satınalma gücü.
Faiz haddmm, ödünç verilebilir fonlar arzını etkilemesi şu şekilde olur. Faiz haddinin yükselmesi yeni tasarrufları ve gömülü parayı piyasaya çıkaracaktır. Diğer taraftan bankalar çeşitli yollardan faydalanarak kredi hacmini artırırlar.
Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi aşağıdaki şekil yardımıyla açıklanabilir:
Şekilde, ödünç verilebilir fonlar arzı ve talebi yatay eksende, faiz haddi dik eksende gösterilmiştir. i eğrisi ödünç verilebilir fonlar talebini. 5 eğrisi fazi haddine hassas tasarrufları, A M emisyon kurumunun ve bankaların yarattıkları yeni satınalma gücünü belirtmektedir. Gömülenmiş paranın piyasaya çıkmasıyla toplam arz miktarı, S+&M+H eğrisi ile gösterilmektedir.
Şekilde görüldüğü gibi faiz haddi, ödünç verilebilir fonlar arzı ile talebinin kesiştiği i0 de teşekkül edecektir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı gibi Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi. Klâsik ve Key- nes’in faiz teorilerinden ayrı bir faiz teorisi değil, bir süreç analizi niteliğindedir.
Almancası : Theorie der leihbaren Fonds.
Fransızcası : théorie des fonds utilisable pour des prêts.
İngilizcesi : loanable funds theorie.
(Bk; Likidite Tercihi Teorisi). –

Yorum yazın