NORMAL FİYAT

bir mal arz ve talebinin denge halinde bulunduğu rekabet koşulları altında teşekkül eden uzun dönem fiyatıdır.
Klâsiklere göre, normal fiyat maliyete eşittir. Piyasa fiyatı, normal fiyatın etrafında dalgalanır.
Klâsiklerde, normal ücret ve normal fiyat, ikiz kavramlardı. Normal ücrât, işçiye en az geçim şartlarını sağlayan emek bedeli idi. Normal fiyat ise. üretici rantının sıfır olduğu ve firmaya faaliyetini devam ettirecek hasılâtı sağlayan mal bedeli idi. Piyasa ücreti de, normal ücretin etrafında dalgalanırdı.
Almancası : normaler Preis.
Fransızcası : prix normal.
İngilizcesi : normal price.
(Bk; firma dengesi, normal kâr, normal ücret, adil ücret, adil fiyat).

Yorum yazın