Neoklasisizm – Yeni Klasikçilik

Neoklasisizm – Yeni Klasikçilik

YENİKLASİKÇİLİK, eko., klasik ekonomiden yola çıkan yeni ekonomik anlayış. En önemli özellikleri, ekonomi bilimine öznelliği belirleyici kılmalarıdır. Ekonomi bilimini çeşitli seçenekler arasında kişinin öznel yeğlemesine bağlı olarak aldığı karara bağlı bulunduğunu ileriye sürerler. Çeşitli ekolleri içinde alan bir genel düşünce çerçevesi olduğu, bugüne kadar birçok ekonomistçe ileri sürülegelmiştir. En önemli temsilçileri, İngiltere’de Alfred Marshall, Fransa’da Leon VValras ve AvusturyalI Cari Menger’dir. Yeniklasikçi-lerin yaklaşımı tek bir düşünce ekolünden oluşur. Özellikle bu ekolün önde gelen temsilcilerinin görüşlerinin sentezinden oluşan bir ekoller bileşimidir. Bu ekollerin ortak paydasına göre, piyasada toplumsal alışkanlıklar ve uygulamalar, kaynakların kıtlığı ve teknolojik bilgi gibi zorlayıcı etmenlerle kişiler değerlendirme yaparlar. David Ricardo ve Stuart Millin görüşlerinin süreklilik kazanması, özellikle Marshall’ın Cambridge üniversitesi ekonomik siyaset kürsüsüne atanmasıyla oldu. Önceleri Marshall’ın yandaşlarından olan Keynes, daha sonra önelliğin işsizliğe ve anamalın eksik kullanılmasına yol açacağını savunarak üstadının aleyhine döndü. Yeniklasik okula Marshall’ın yanı sıra bir başka katkı da Avusturya okulundan oldu. Her yeğlemenin bir fırsatla ilgili olduğunu geliştiren Avusturya okuluna bağlı ekonomistlerdir. Marjinalist ekonomik yaklaşım, yeniklasik okulunu piyasaya ilişkin görüşlerinin bütünlük kazanmasının hareket noktalarından biridir. Ancak daha sonraki yıllarda Avusturya okulundan gelen ekonomistlerle yeniklasikçiler arasında önemli temel farklılıklar oluştu. Yeniklasikçiler maliyet-yazar kuramını benimsediler, yani çeşitli alternatifler arasında düşük maliyetli olanın daha yararlı olduğu ve yeğlenmesi gerektiğini öne sürdüler. Avusturya okulu kökenli ekonomistler ise piyasa fiyatlarının denge fiyatları olduğu varsayımına karşı çıkarak maliyet-yarar analizini reddederler. Yeniklasik okulun en belirleyici ve özet yaklaşımı, piyasa hareketlerini istem ve sunuya dayanarak açıklama çabalarıdır.

Yorum yazın