Nassau William Senior

Oxford Üniversitesinin ilk iktisat profesörüdür.
1790-1864 yılları arasında yaşamıştır.
Pür ekonomi sisteminin kurucusudur.
Güçlü analizler yapan ve kuvvetli gözlemleri olan bir bilgindi. Klâsik teorileri tamamlayıcı ve derinleştirici çalışmalar yapmıştır.
Azalan Randımanlar Kanunu açısından, endüstri ve tarım arasındaki bünye farklarını tahlil etmiştir.
Değer Teorisinin gelişmesinde, Senior’un azım- sanmıyacak bir payı vardır. Değerin yalnız emeğe bağlanamıyacağını ve üretim maliyetüe ölçüle- miyeceğini ileri sürmüştür. Klâsiklerin emek-de- ğer bağlılığına dayanan teorilerini yetersiz bulmuştur. Harcanan her emek sonunda istisnasız olarak, bir değer doğamıyacağını ve emek har- camaksızın elde edilmiş değerler bulunabileceğini örneklerle belirtmiştir.
Faiz Teorisi, meşhurdur. Faizi, paranın tatmine yarayacağı hizmetlerden bir süre için katlanılmış fedakârlığa ödenen bedel olarak tanımlamıştır. Senior’un by konudaki tezi, Perhizkârlık Teorisi adını taşımaktadır.
İktisat ilmin in hedeflerini, iktisat siyasetinin hedeflerinden ayırmıştır, iktisat ilmini,. feo/’//r açıdan incelemeler yapan bir disiplin olarak görmüştür. Sosyal konuların iktisat siyaseti kapsamında ele alınması gerektiğini savunmuştur, iktisat ile siyaset arasında kesin bir sınır çizilmesinde fayda mülâhaza etmiştir.
Hayatının onbeş yılını ingilterede fakir tabakaların İktisadî ve sosyal problemlerini araştırmağa harcamıştır. Sosyal güvenlik ve halk eğiti- mı konularını ilk ele alan ilim adamları arasındadır.
(Bk; Klâsik Ekol. Değer Teorisi, Faiz Teorisi).

Yorum yazın