NARODNİCHESTVO

On Dokuzuncu Yüzyılda Sosyalizmi Rusyada bir köylü hareketi halinde geliştirmeği hedef tutmuş olan bir akımdır.
Bakunin, Lavrov, Tkachev, Axelrod, Plekhanov ve Zhelyabov, bu akımın ileri saflarında rol oynamışlardır. Turgenev de. romanlarında Narod- nichestvo’dan bahsetmiştir.
1861 deki toprak reformunun uyandırdığı yay
gın memnuniyetsizlik, bu akımın doğmasını ve kuvvetlenmesini kolaylaştırmıştır. 1881 de, ikinci Aleksandr’ın öldürülmesine ortam hazırlayanlar, Narodnichestvo mensuplarıdır.
Narodnichestvo. iki önemli noktada, Marksizm’- den ayrılmıştır.
Karl Marx. Sosyalizmi zafere götürecek kuvvetin. sanayi işçileri olacağına inanmaktaydı. Narodnichestvo ise, Komünizmin tarım ekonomisi bünyesinde gerçekleştirilebileceğini savunmakta ve Rusyada henüz ufak bir azınlık teşkil eden sanayi işçilerini önemsememekteydi.
Karl Marx, toplumların Sınaî Kapitalizm’den geçerek proletarya diktatörlüğüne ulaşacağını yazmaktaydı Narodnichestvo ise, Rusyanın ara basamakları atlayarak Komünizmi gerçekleştirebileceğini ileri sürmekteydi.
Bu akım mensupları, varlıklı çiftçileri ve büyük toprak sahiplerini halk düşmanı saymamışlardır.
Narodnichestvo örgütlerinde üç hizip çarpışmıştır. Bakunin. köylülerin derhal ayaklanarak ve kuvvet kullanarak düzeni yıkmalarını istemiştir. Lavrov. propaganda ve eğitim yolundan köylünün bilinçli duruma getirilmesini ve tedricî reformlarla hedefe varılmasını savunmuştur. Tkachev ise, köylü bilinçli duruma gelinceye kadar yönetimin bir aydın grupuna bırakılmasını ve Komünist standardlarile kütleler yetiştirilince eyleme geçilmesine taraftar olmuştur.
Halka dönük olmak yahut halka inmek terimi, bu akımın bir sloganıdır.
1879 da, Narodnichestvo’daki ılımlılar ile aşırılar arasındaki gerginlik şiddetlenmiştir. Aşırılar, terrorist bir örgüt halinde çalışmağa koyulmuştur.
Almancası : «Narodnichestvoı>. Narodniki.
Fransızcası : Populisme.
İngilizcesi : Populism, Narodniki.
(Bk; Bakunin, Anarşizm. Plekhanov. Karl Marx. Markszim).

Yorum yazın