NARH

mal ve hizmet fiyatlarının kamu otoritesince tesbit edilmesidir.
Fiyat kontrol mekanizmasının bir aleti de, narh’tır.
«.Taban» ve «tavan» diye adlandırılabilecek iki narh türü vardır.
Taban narhları, malın satılabileceği en ucuz fiyatı tayin eder. Bu tür narhlarınîhfedefi, üreticiyi korumaktır. Özellikle ham maddelere, ihracat mallarına ve müstahsil tarafından satılan gıda maddelerine taban narhları lüzum duydukça uygulanmaktadır. 1929 İktisadî buhranını izleyen yıllarda, taban narhları birçok ülkelerde geniş tatbikat konusu teşkil etmiştir.
Tavan narhları, bir malın satılabileceği en yüksek fiyatı tayin eder. Bu tip narhların hedefi, tüketiciyi korumaktır. Tavan narhları mübrem gıda maddelerine, şehir içi yolctı nakliyatına ve sağlık hizmetlerine normal zamanlarda da uygulanmaktadır. Belediyelerin koydukları, tavan narhıdır.
Harp ve enflâsyon devrelerinde, tavan narhları,
o vakite kadar fiyatları serbest bırakılmış birçok mal ve hizmetleri kapsamaktadır.
Kambiyo kontrolü rejimlerinde, dövil kurları narha tabidir.
Kamu otoritesinin kredi organizasyonuna müdahale ettiği memleketlerde, faiz hadlerine de narh konulmaktadır.
(F. Ergin)
Almancası : amtlich festgesetzter Preis.
Fransızcası : prix contrôlé, piix fixé.
İngilizcesi : officially fixed price.
(Bk; vesika sistemi. Karaborsa Teorisi).

Yorum yazın