Müşterek borç nedir

Müşterek borç’ta, aynı borç için birden fazla borçlu vardır. Bu borçluların bir hukukî işlem sonucu borç altına girmeleri gerekirse de, bunun aynı işlem (sözleşme) sonucu olması şart değildir. Borçlulardan biri borç altına girdikten sonra diğeri, sonradan yapacağı bir sözleşmeyle, aynı borç için ilk borçluyle birlikte borç altına girebilir. Borçluların borç altına girdikleri edimin bölünebilir olup olmaması farklı sonuçlar doğurur. Borç bolünebiliyorsa, alacaklı, borçluların her birinden borcun tamammın ödenmesini isteyebilir. Müteselsil borçlardan farklı olarak, müşterek borçlar, hiç bir zaman kanundan doğmaz. Böyle bir borcun doğabilmesi için bir sözleşmenin bulunması gerekir. Bunun yanında birden fazla borçlunun bulunduğu durumlarda, borcun müteselsil olduğunu gösteren açık bir hüküm bulunmadıkça müşterek borcun varlığı kabul edilir. Ticaret kanununa göre ise ticarî nitelikteki bu işlemde, birden fazla kimse borç altına girdiği zaman aksine bir hüküm olmadıkça, müşterek değil müteselsil borç söz konusu olur (md. 7).

Yorum yazın