MONATERİZM

Paraya, kişilerin mal varlıkları içinde diğerleri kadar yer veren Monaterizm, kaynağını klasik miktar kuramanı dayandıran anti-keynesçi bir tepki olarak 1950’li yıllarda doğmuştur, 1960’tı yılların Chicago Oku- lu’nca geliştirilen akımın öncülüğünü Milton Freidman yapmıştır Monateristlerin savunduğu görüş şudur Parasal varlıklarla diğerleri arasında kurulmuş olan denge sürdürülmelidir. Eğer para miktarı hedeflenenden farkı oiurşa ekonomideki unsurlar gerçek ya da mali aktifler satın alarak veya satarak buna tepki gösterirler. Böylece bütün’ malvarlığı yeniden dengelenirken, nominal gelirde değişme olur^Monateristler faizleri ikinci derecede önemli sayarlar. Asıl dikkatleri para stokundaki artış ya da azalıştır. Monaterist ekonomistler arasında aşırı ve ılımlı olanları vardır.

Yorum yazın