MITCHELL (Wesley Clair)

Amerikalı iktisatçıdır.
1874-1948 yıllarında yaşamıştır.
Laurence Laughİin’ln. Thornstein Vebten’in ve John Dewey”n öğrencisidir.
Amerikanın yetiştirdiği büyük ilim adamların- dandır.
Doktorasını Chicago Üniversitesinde vermiştir. California ve Columbia Üniversiteleri ile Yeni Sosyal Araştırmalar Okulunda hocalığı vardır.
1929-1933 yıllarında sosyal akımları inceleyen Hoover Komitesinde ve daha sonra Milli Planlama Bürosunda, Milli Kaynaklar Dairesinde. Bayındırlık Hizmetleri Komisyonunda vazife görmüştür. Millî İktisadî Araştırmalar Bürosunun kurucularındandır. Harp yıllarında hayat pahalılığı ile uğraşan bir, komiteye başkanlık etmiştir.
inançları sağlam bir insandı. Yumuşak ve iyi kalpli idi. Görevine yürekten bağlanmasını bilirdi. Maddî nimetlere karşı hassas değildi. Paranın ne olduğunu en iyi anlamış iktisatçılardandı.
Bir Enstitüsyonalist idi.
Çevrenin iktisadi hayat üzerindeki etkilerini, psikolojik faktörlerin İktisadî faaliyete yön verme kuvvetini ve değişme halinde bir düzenin İktisadî akışa .mecra çizebileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünmekteydi-. «Bırakınız yapsınlar!» Liberalizmine dayanan politikaların sakıncalarınıf.bşlir|miştjr.^Klâsiklerin bir.okyanustan ancak birkaç kşp su çekip tahlilt ettiklerini söylemiştir. ^RjçşrdÖ’nun’ teons/ndeki eksik ve yetersiz. ftoktalar’ı ortaya koymüşfur: Vakaları İncelemek ‘ ve’ geniş ‘ istatistik ^malzemesine dayanarak sonuçlara varmak lüzumunu savunmuştur. Teori alanında varsayımlarla oynayan iktisatçıların çok defa faydalı hizmet yapmaktan uzak kaldıklarına işaret etmiştir.
Talebeliğinde Miktar Teorisine ait bir sorudan düşük not almıştır. Ancak 1896 da, henüz 22 yaşındayken Journal of Political Economy’se yazdığı Miktar Teorisi ve Para Değeri başlıklı makale, bu teorinin değişmesi/e ve yenilik ka- zanmasile sonuçlanacak önemli gelişmelere yol açmıştır.
Para harcama eğilimi bakımından İnsanların ilkel davranışlarını tahlil eden ve Enstitüsyona- lizm zihniyetine örnek tutulabilecek bir kitap yazmıştır.
Konjonktür dalgalanmaları hakkında büyük bir eserin sahibidir. 1905 de hazırlamağa koyulduğu. 1913 de yayımladığı ve ikinci baskısını değiştirilmiş olarak 1927 de çıkardığı bu kitabında Juglar’ın Teorisini ve metodunu az-çok izlemiş durumdadır.
Konjonktür teorileri, o tarihlerde, iki büyük grupa ayrılmaktaydı. Marshall’in liderliğini yaptığı bir grupa göre, İktisadî gelişme öz karakteri itibarile dalgalanan bir seyir izleyici nitelikte değildi ve gelişme düzenini bozucu paraya veya sair âmillere bağlı nedenler dolayısile konjonktür dalgalanmaları husule gelmekteydi, ikinci bir grup ise, konjonktür dalgalanmalarını kapitalist gelişme sürecinin devreleri olarak savunmaktaydı. Clément Juglar’ın başlangıç noktasında bulunduğu bu ikinci grup teorileri Mitchell ilmî otoritesinin bütün ağırlığile desteklemiştir. Kapitalizmin kâr ekonomisi olduğunu, İktisadî faaliyetin yalnız carî piyasa kârlarına değil, yeni yatırımlara bağlanacak sermayeden piyasanın beklediği kazanca göre istikamet aldığını izah etmiştir. Mitchell’in «yeni yatırımlara bağlanacak sermayeden beklediği kazanç» kavramı, Keynes terminolojisindeki «sermayenin marjinal etkenliği» kavramına son derece yakındır.
Millî İktisadî Araştırmalar Bürosunda, millî gelir ve fiyat istatistiklerine ait geniş çalışmaları olmuştur.
1946 da, A.F. Bums ile konjonktür dalgalanmalarının ölçülmesi hakkında ortak bir eser yazmıştır.
(Bk; Clément Juglar, Arthur Burns, Laurence Laughlin, John Dewey, Thornstein Veblen. Enstitüsyonalizm. Miktar Teorisi, konjonktür dalgalanmaları, konjonktür teorileri).

Yorum yazın