MİLLİ GELİR

Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin oluşumuna katılan üretim faktörlerinin bu üretime katılmalarına karşılık aldıkları payın toplam parasal değeri milli geliri meydana getirir. Kısaca belli bir ülkede ve belli bir zamanda emek, müteşebbis, sermaye ve topraktan alınan ücret, kâr, faiz ve rantın toplam parasal değeridir. Üretim ya da hizmetten geren mal akımı ile bunun karşılığındaki parasal akımdan oluşan milli gelir, “üretim, gelir ve harcama” yoluyla hesaplanır. Ekonomideki üretim kollarından üretilen mal ve hizmet toplamının bu üre- n timleri yapabilmek i$in diğer’arâ köllârın üretim değerinin ç düşülmesiyle elde edilen katma» değerlerin toplamı hesap- , lamasına “üretim yoluyla milli gelir hesabı’’ denir. Gelir dağılımı yoluyla hesaplamada ise, üretim faktörlerinin üretimden aldıkları pay dikkate alınarak milli gelir hesaplanır. Bu iki sistemle gayri safi milli hasıla elde edilir. Oysa harcama yoluyla yapıları hesaplamada gayri safı milli har*; camalar bulunur. Bu hesaplamada, doğan ve üretim faktörleriyle bireyselleşen gelirin mal ve hizmet itibariyle nihai kutanımı dikkate alınır.

Yorum yazın