MİLLETLERARASI TURİZM HAREKETLERİ

İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir.
Teknolojik gelişmeler sonucu münakale imkânlarının artması ve ekonomilerin belirli bir gelişme düzeyine erişmesinden sonra fert başına düşen gelir harcamalarında müşahede edilen artışlar, dünya ekonomisinin her kesiminde olduğu gibi uluslararası turizm hareketlerinde de büyük değişimler meydana getirmiş, gerek uluslararası turizm hareketlerine katılan fert sayısında ve gerekse toplam turizm gelirlerinde görülen büyük yükselişlere sebep teşkil etmiştir. Milletlerarası Resmi Seyahat Organizasyonları Birliğinin 1958-1970 döneminde milletlerarası turizm hareketlerini etüd eden istatistiklerine göre, 1958 yılında 55.2 milyon olan turist sayısı on iki yıllık süre içinde yılda ortalama %10 artışla 168 milyonu bulurken toplam turizm geliri de aynı oranda bir yıllık artış hızıyla 17.4 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer taraftan milletlerarası turizm hareketlerine katılan başlıca ülkeler itibarı ile, gerek uluslararası toplam turizm gelirlerinin millî gelir ile ve gerekse uluslararası toplam turizm giderlerinin harcanabilir millî gelirle mukayeseleri yapıldığında, bir taraftan turizm gelirlerinin millî gelirden daha yüksek bir artış hızına sahip olduğu, diğer taraftan turizm giderlerinin genel tüketim harcamaları içindeki payının gittikçe yükselen bir trende sahip bulunduğu görülür.
Diğer bir deyişle milletlerarası turizm hareketleri içinde turizm gelir ve giderleri ile millî gelirin artış hızları karşılaştırıldığında, turizmin daha yüksek bir orana ulaştığı müşahade edilir.
Uluslararası turizm hareketlerinin dünya coğrafî bölgeleri itibarile bir analizi yapıldığında, Batı Avrupa gerek turist cezbetme ve gerekse turist gönderme bakımından dünyanın önde gelen turizm ülkelerinin yer aldığı bir bölge olarak görülür. Milletlerarası Resmi Seyahat Organizasyonları Birliği ve OECD istatistiklerine göre Britanya, Almanya, Fransa, İrlanda, Avusturya, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre ve İskandinavya’dan müteşkkil Batı Avrupa turizm bölgesi, 1963-1969 döneminde dünya turizm hareketlerinden turist sayısı olarak %35.4 oranında bir pay alırken, aynı dönem içinde dünya toplam turist sayısının %45 ini sağlamıştır. Batı Avrupa’nın 1963 yılında dünya toplam turist sayısının takribi olarak %46 sını elde ettiği gözö- nünde tutulursa, turist sayısında müşahede edilen bu %10.6 oranındaki-4üşüşün aynı dönem içinde %25 den %30’a yükselen Akdeniz Bölgesi ve %4.3 den %10.5’a çıkan Doğu Avrupa Bölgeleri lehinâ artış kaydedildiği müşahade edilir. Bunun yanısıra, dünya turizm hareketlerine, turist gönderen bölgeler olarak. Batı Avrupa’yı dünya toplam turist sayısındaki % 26 oranındaki payı ile Kuzey Amerika, %14 payı ile Akdeniz Bölgesi ve %10 payı ile* Doğu Avrupa Bölgeleri takip ederler.
Almancası : Welttourlsmus.
Fransızcası : activités touristiques internationales.
İngilizcesi : world tourism.
(Bk; turizm, turizmin sınıflandırılması, turizmin tarihçesi, turizmin İktisadî fonksiyonu).

Yorum yazın