MERKANTİLİSTLER

ilk defa olarak iktisat siyasetini, devletlerin gelişme imkânları bakımından ele alan fikir ve idare adamlarıdır. En önemli mer- kantilistlen Jean Bodin. Antoine de Monchrétien, Colbert, Malestroit. Thomas Mun, John Hales. Edwvard Missel den, Josiah Chitdur.
Merkantilistlerin görüşleri aşağıdaki gibi özetlenebilir :
1. Merkantilizm Krizohedonizm denilen basılmış veya basılabilir kıymetli madenlerin hâkimiyeti inancına dayanır. Bu İnanca göre, altın ve gümüş devleti zenginleştirir, kuvvetlendirir.
2. Kıymetli madenler devletin elinde toplanmalıdır. Merkantilizm devletçi olduğundan, hükümdar amacına varabilmek için İktisadî faaliyetleri tesbit ve idare etmelidir.
3. Devlet kıymetli madenleri saklamalı. ve çoğaltmahdır. Kıymetli madenleri çoğaltmak imkânları ise bazı şartlara bağlıdır :
a) Kiÿmétli maden yataklarının, işletilmesine.
b) Kıymetli madenlerin ülkeden çıkışını önlemeğe,
c) Kıymetli madenleri özellikle sömürgelerden sağlamağa,
d) ihracatı arttırıp ithalâtı kısmağa.
4. Sanayi ve ticaret organize edilerek ihracat geliştirilmelidir. Sanayi malları ucuza İstihsal edileceği için (çünkü nüfus fazla olduğundan ücretler düşüktür) ihracat imkânları artacaktır. Ancak, millî sanayi için gerekli hammadde ithal edilirken müdahale edilmiyecek, bunun dışında tüketim amacile yapılacak ithalât kısıla- caktır.
5. Ülkenin refahı sahip olduğu kıymetli maden miktarına bağlı bulunduğundan, altın ve gümüş tek servet kaynağını teşkil etmelidir. Üstelik. devamlı kalan tek servet de kıymetli madenlerdir. Bu amaçla. John Hales’a göre, bir ülke halkı, tenis topu ve kemer kayışı olmaksızın yaşıyabilir, ama altın ve gümüş stoklarından mahrum bulunacak bir devletin istikbali parlak sayılamaz. Ancak, altın ve gümüş miktarı arttığı vakit, gerek devlet ve gerek halk, para sıkıntısından kurtulabilir.
Merkantilizm, genellikle üçe ayrılmaktadır: Bülyonizm, Sınaî Merkantilizm veya Kolbertizm. Ticari Merkantilizm.
Almancası : MerkantiHsten.
Fransızcası : mercantilistes.
İngilizcesi : merchantilists.
(Bk; Colbert, Kolbertizm, Bülyonizm, Ticarî Merkantilizm).

Yorum yazın