MENKUL DEĞER YATIRIM ORTAKLIKLARI

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 33-34. maddelerine göre düzenlenmişlerdir. Sermaye piyasasına yardımcı kuruluşlardan biridir Kayıtlı sermaye düzenin benimseyen bu ortaklıklar, menkul kıymetler portföyü işleten anonim şirket statüsünde- dirler. Bunun dışında ne tür faaliyet yapabilecekleri Maliye BakanUğı’nın yetkisindedir. Tüzük değişikliklerini dahi Maliye Bakanlığı’nın onayladığı bu ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen değerdeki tutarın üstünde taşınmaz mal edinemezler. Tek başına yatırım yapma bilgi ve becerisine, zamanına sahip olamayan küçük tasarruf sahiplerinin bu ortaklıklar sayesinde diğer birikimcilerle birleşerek, uzman kişilerin denetiminde kollektif yatırım ‘gerçekleştirmeleri mümkün olabilmektedir. Yatırım ortaklıkları sermaye ve yedek akçe toplamlarının yüzde r^Û^sinden fazlası belirli bir diğer ortaklığın menkul değer- j.şripde kullanamazlar «MERCHANT BANKERS», İngiliz bankacılığına özgü hir terimdir.
Geçmiş asırlarda, bazı İngiliz ticarethaneleri, yabancı ülkelerden gelmiş müşterilerinin senetlerini kendi imzalarile desteklerlerdi. Bu işlemler, gitgide önem kazanmış ve kabul kredisi denilen tatbikata yol açmıştır. Bazı ticarethaneler, diğer işlerini bırakarak yalnız bu işle uğraşmağa başlamışlardır. Ticarî senetlere imza koyan Merchants Bankers ve Acceptance Houses, bankacılığın bir ihtisas kolu olarak gelişmiştir.
Günümüzde, Merchant Bankers, Fransa’da Haute Banque denilen firmaların benzeri durumuna geçmişlerdir. Bunlar, gişesiz bankalardır yani küçük tasarruf erbabile direkt temasları yoktur. Faaliyetlerini kapital piyasası üzerinde toplamaktadırlar. Bankalar ve işletmeler kurmakta ve bir holding gibi çalışmaktadırlar, örneğin, N. M. Rothschild and Sons Limited, modern Merchant Bankers türünün bir örneğini teşkil etmektedir.

Yorum yazın