MATEMATİK METOD

İktisadî tahlillerde kullanılmasını deneyen bazı eski yazarlar vardır. Bu ilim adamlarının çalışmaları, bir çığırın etkisiz öncülüğünden ileri geçmâmiş ve adları yankı uyandırmaksızın unutulmuştur. Eski eserleri araştıranlar, bunların metinlerine rastladıkça, adlarını duyurmaktadırlar.
On Dokuzuncu Yüzyıl başlangıcında, Canard’- ın iktisada matematik prensiplerini uygulama gayretleri sonuç vermemiştir.
Cournot’nun 1838 de yayımladığı ve önemi ölümünden sonra anlaşılan eseri, iktisat ilminde bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Cournot. eğer iş adamları faaliyetlerinde kâr maksimizasyonunu hedef tutuyorlarsa, diferansiyel hesap sayesinde fiyatları, üretim kararlarını ve vergi değişikliklerine fiyatların tepkisini ilh.. ön görmek mümkün olabileceğini ileri sürmüştür. Hesaplamaların maksimizasyon ve minimizasyonun klâsik matematik aleti olduklarına göre, veriler yeterli olduğu takdirde, firmanın en yüksek kârı elde etmesini sağlayacak üretim hacminin ve fiyatın hesaplanabileceğini düşünmüştür.
C0i//770f’nurı eserini yayımlamasını izleyen yıllarda, matematik analiz üzerinde durulmamıştır.
İktisadî tahlillerde matematik metodu, Marji- nalizm ile önem kazanmıştır. Lozan Ekolünün Genel Denge Teorileri, bu alanda bir aşama niteliğindedir.
1915 de Slutsky. 1934 de Hicks ve 1947 de Samuelson, tüketicinin ve firmanın kararlarını ve davranışlarını matematik tahlil aletleriıe aydınlatarak iktisada önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Matematik metodun gelişmesini makro dinamik, aktivite analizi ve Oyun Teorisi gibi yeni teknikler birbirini izlemiştir.
Almancası : mathematische Ökonomie.
Fransızcası : économie mathématique.
İngilizcesi : mathematical economics.
(Bk; aktivite analizi, makro dinamik, Cournot, Canard).

Yorum yazın