Marka nedir

Marka nedir
MARKA i. (alm. mark, işaret > ital. mor-ca*dan). Bir nesneyi tanıtmağa veya benzerlerinden ayırmağa yarayan işaret: Çamaşır markası. (Bk. ansİkl. Arkeol. böl.) || Para veya bilet yerine kullanılan herhangi bir maddeden parça: Bu mahalde marka denilen şey kemikten veya fildişinden mamul tavla pulu gibi bir şeydir (Ahmed Midhat). Kahveciden yirmi marka aldı.

— Dy. Hadde markası, demiryolu raylarının üzerine, kaynağını, yapım tarihi ve biçimini belirtmek için hadde silindirleriyle basılan işaret.

— Denize. Bir geçidi, bir tehlikeyi göstermeğe yarayan işaret. || Yelken yarışlarında yarış mesafelerini sınırlayan işaret veya şamandıra. || Bir tirenti üzerindeki marka, bir halatın koç boynuzuna volta edileceği yeri göstermek için bir branda parçası takılmış ip. || Devlet markası, bir devlet tersanesinde yapılan katranlı bir halatın katranlanmamış koluna veya katransız bir halatın katranlanmış koluna vurulan resmî marka.

— Huk. Bk. ANSİKL.

— Teknol. Konacakları yeri yapılacak işi veya birleştirme usulünü göstermek için inşaat parçalarına konan işaretlerin tümü. || Marka çizeceği, yontulmuş ağaçlar ve maden parçalar üzerine çizgi çizmeğe veya işaret koymağa yarayan sivri uçlu ve saplı küçük çelik çubuk.

— Tekst. Kumaşın top başlarına baskıyle veya iplikle yazılmış harf, rakam veya herhangi bir işaret.
— Tic. Bir imalâtçı veya tüccara ait özel rakam veya alâmet. (Marka, firmanın, malını süratle tanıtmak için yaptığı reklam sırasında, dikkatin bu mal üzerinde toplanmasına da yarar.) || Bayi markası, bir bayinin bir veya birkaç mamulüne verilmiş ticarî isim. (Bu mamuller, bayilerin hesabına ve onların markası altında, geleneksel imalâtçılar tarafından imal edilir. Bayi markalarına, çoğunlukla ortak ve özellikle tek olarak yapılan ticaret alanlarında rastlanır.) || imalâtçı markası, bir imalâtçının mamullerinden biri veya birçoğu için tescil edilmiş ticarî isim, (imalâtçı markası hemen daima bir reklam kampanyasıyle desteklenir.)

— ansİkl. Arkeol. Kişisel eşyalara marka vurdurmak âdeti Ortaçağın ilk yıllarından kalmadır. Meselâ Fransa krallarının çamaşırlarına marka olarak zambak işlenirdi. Marka, fildişinden yapılmış küçük bir mühürle vurulurdu. Fransa’da krallık devrinin sonuna kadar marka sanayi mamûllerinin birçoğu için zorunluydu. Meselâ yünlü ma-mûller dokumacı ile boyacının ve malın yapıldığı yerin markası ile bu zanaatla ilgili loncanın markasını taşırdı. Marka koymak âdeti lonca teşkilâtının kaldırılmasından sonra da devam etti. Marka günümüzde, reklam niteliğinde olan ve satılan mal veya eşyanın kalitesini belirtmek amacını güden küçük bir işarettir.

— Huk. Marka, sınaî mülkiyete dahildir. Belirli kurallara uyulması şartıyle, millî, sınırlar içinde ve milletlerarası alanda korunur. Bir markanın milletlerarası alanda korunabilmesi için 1891 tarihli Madrit antlaşması gereğince, Bern’de bulunan Sınaî Mülkiyet bürosuna müracaat edilmesi gerekir. Büro, markayı, gerekli şartlar yerine getirildikten sonra, özel sicile kaydeder; bu suretle marka 20 yıl için milletlerarası korunmadan yararlanır.

Türkiye’de markalara ilişkin durum 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar kanunuyle düzenlendi. Bu kanuna göre marka, küçük sanatlar, tarım ve ticarette üretilen ve yapılan malları, aynı cinsten olan başkalarından ayırmağa yarayan işaretlerdir. Marka ya malın veya ambalajının üzerine konur. Bakanlar kurulu, belirli mallarda marka kullanılması mecburiyetini koyabilir. Markalar: 1. ferdî marka (gerçek veya tüzel kişiler tarafından tek başına ve bağımsız olarak kullanılan marka); 2. müşterek marka (gerçek veya tüzel kişilerin, bir tüzel kişilik meydana getirmeden aralarında yaptıkları bir sözleşmeye göre aynı veya benzeri mallar için ortaklaşa kullandıkları marka); 3. birlik markası (belirli bir malı yapan kimselerin çıkarlarını korumak ve onları teşvik etmek ama,cıyle . aralarındaki denetimi sağlamak için kurmuş oldukları ve ayrı bir işletmesi olan vey^ olmayan tüzel kişilik tarafından kullanılan marka) oimak üzere üç çeşittir. Bir markanın kanunda yazılı hükümlerden yararlanabilmesi için Sanayi bakanlığınca tescil edilmesi şarttır. Tescili yapılmamış olan markalar ancak genel hükümlere göre korunur. Tescilin yapılabilmesi için, Sanayi bakanlığına başvurulur. Belirli şekil şartlarına uyularak yapılan başvurma, bakanlıkça incelenir ve kanunun emredici hükümlerine aykırılık veya başvurma belgelerinde eksiklik görülürse reddedilir. Şartların tam olması durumunda marka sicile geçirilir ve başvurana da bir marka tescili belgesi verilir. Tescili isteme hakkı belirli kimselere verilmiştir: 1. ferdî markaların tescilini isteme hakkı: a) Türkiye’de sanayi, küçük sanat, tarım ve ticaretle uğraşan türk vatandaşlarıyle, türk kanunlarına göre kurulmuş veya yabancı bir ülkede kurulmakla birlikte Türkiye’de şubesi bulunan tüzel kişilere; b) Türkiye’nin girmiş olduğu milletlerarası antlaşmalara üye olan, Türkiye’nin ayrı ayrı antlaşma yaptığı ve Türkiye’nin karşılıklı esasını tanınmış olduğu devletlere; c) Türkiye’nin üye olduğu antlaşmalara dahil devletlerin ülkesinde ziraî veya ticarî faaliyette bulunan ve antlaşmaya girmemiş olan devletlerin vatandaşlarına; 2. müşterek markaların tescilini isteme hakkı, sözleşmeye dahil olan müesseselere gerçek kişilerden biri veya hepsine; 3. birlik markalarının tescilini isteme hakkı, bu birlik veya birliğe dahil olan kurumlara tanınmıştır. Kural olarak bir markayı ilk tescil ettiren kimse, o markanın sahibi sayılır. Ancak bu markayı daha evvel kullandığını ve mallarının bu şekilde tanındığını ileri süren kimse dava a-çarak bu hakkını ispat ederse, gerçek hak sahibi olur. Bu davanın, durumun öğrenilmesinden itibaren altı ay ve tescilin yapılmasından itibaren üç ay içinde açılması gerekir. Tescil ile birlikte, bir marka 10 yıl korunur. Kanun, marka olarak tescil edilmeyecek işaretlerin neler olduğunu belirtmiştir. Şekil yönünden belirli işaretler marka olarak kabul edilmemektedir. Doğrudan doğruya yapıştırma, oyma ve buna benzer şekillerde, eşyanın üzerine veya ambalajına konulmayan yahut beşten fazla kelimeden meydana gelen işaretler marka sayılmaz. Aynı şekilde, sadece belirli bir renk, bir tek harf veya rakamdan ibaret olan işaretler de marka olarak kullanılmaz (Markalar kn. md. 4.). Kanun, bazı işaretlerin özleri yönünden marka olamayacağını da kaydeder (md. 5, 6). Kanun ve ahlâka aykırı veya aldatıcı nitelikte olan işaretler marka olamaz. Aynı şekilde, sadece malın çeşidini niteliğini gösteren işaretler marka olarak kullanılmaz. Bazı işaretlerin marka olarak kullanılması da izne bağlıdır. (Markalar kn. md. 8. v.d.). Tescil edilen marka şu hallerde terkin edilir: 1. hak sahibinin feragatiyle (bu halde durum Resmî Sınaî Mülkiyet gazatesVnde ilân edilir): 2. resen (markanın korunma süresinin bitiminden itibaren üç yıl içinde yeniden müracaat edilmemesi halinde marka terkin edilir ve durum Resmî Sınaî Mülkiyet gazete si’ nde i-lân edilir); 3. hükümle (marka üç yıl devamlı olarak haklı bir sebep olmaksızın hiç veya aynen kullanılmamışsa veya, markanın kullanılma devrinin halkı aldatıcı nitelikte olması durumunda mahkeme karan alındıktan sonra marka terkin edilir). Kanunda yazılı olan hükümlere uyulmayan haller için değişik ceza hükümleri getirilmiştir (Markalar kn. md. 51 v.d.). Aynı cezalar, fule iştirak eden kimseler içinde söz konusudur.

— Paleografi. Bir veya üst üste veya yan yana birkaç harften meydana gelen, görünüşte bir harf biçimi alan marka, bir kimseyi belirten işarettir. Aynı harfin simetrik olarak tekrarlandığı markalar vardır; ortada bulu-naa harf ayağı, her iki harfin ortak ayağıdır; birtakım markalarda, iki harf sırt sırta değil, karşı karşıyadır; daha başka durumlarda, harfler üst üste ve sarmaş dolaştır; birtakım harfler de kelime oyunları meydana getirir. Markalar XIV. yy.da süsleme öğesi olarak çok kullanıldı; müzelerde, o-yulmuş veya emaylı harfleri olan kolyeler, zincirler, kemerler bulunur, özellikle Rönesans çağında, markalar bol bol kullanıldı: ciltlerin üzerinde, efriz oymalar üzerinde, panolarda, dövizlerde, tomurcularda, kıvrık dallarda v.b.

+ Markalı sıf. Markalanmış. || Markası olan, (ml)

Yorum yazın