Marjinalizm nedir – Marjinalizm ekonomi

Marjinalizm nedir – Marjinalizm ekonomi
MARJİNALİZM i. (ing. margin, sınır, kıyı’dan fr. marginalisme). 1870’e doğru ortaya atılan iktisat teorisi. Bu teoriye göre bir ürünün mübadele değeri, kullanılabilecek son birimin faydalılığıyle belirlenir. Faydaların azalması kuralı dolayısıyle, son birimin faydalılığı en düşük faydalılıktır.

— ansİkl. Marjinal ve marjinalizm kelimeleri, İktisadî terminolojiye, İktisadî malların yararlılığının analizinden sonra girdi. Çok küçük parçalara bölünebilen homogen bir malı göz önüne alalım. Bu malın bir miktarını düşünelim ve İktisadî bir öznenin düşünce yoluyle bu mala, mütekabil ihtiyaçların tatmini bakımından değişik birimler ve «dozlar» yüklediğini düşünelim. Göz önüne alınan dozların özne için gittikçe azalan bir «önemi» veya «faydası» olduğu kabul edilirse, son dozun, ele alman miktarın son faydalılık derecesi veya son faydası olduğunu söylemek gerekir. Günümüzde, «marjinal fayda» deyimi, «son fayda» deyimine tercih edilir.

«Marjinalizm» teriminin, ilk olarak, F. Von Wieser’m Der Natürliche Wert (Tabiî Değer) [1893] adlı eserinin, ¡Smart tarafından yapılan tercümesinde kullanıldığı sanılır. Smart, Grenznutzen kelimesini «marjinal fayda» deyimiyle çevirdi. Marjinalist okul, 1870’e doğru Viyana üniversitesi profesörü Cari Menger, Lozan üniversitesinden Léon Walras ve İngiliz Stanley Jevons tarafından kuruldu. Bu akım içinde* çok geçmeden çeşitli eğilimler belirdi. Bu eğilimler arasında şunlar sayılabilir: 1. Lozan okulu veya matematik okulu (Waliras ve V. Pareto); 2. Viyana veya Avusturya okulu, Bunun ilk temsilcileri (Weiser. Böhm-Ba-werk) eski Viyana okulunu veya psikolojik okulu ve yenileri (Mayer, Misses, Strigi, Hayek, Morgenstern, Haberler ve Schumpeter) yeni-marjinalist okulu, meydana getiriyordu; 3. Cambridge okulu A, Mars-hall’ın etkisinde kalan bu akım içinde, i. M. Keynes büyük ün kazandı. Değişik mar-jinalist akımların hepsi, tümdengelimli metoda başvurur ve «marjinal» denilen analiz metodunu kullanır. Bu analiz metoduna göre, malların değeri tu mallara harcanmış emeğe bağlı (klasiklerin nesnel görüşü) değildir; azalan faydalılık ilkesine (öznel kavram) göre bu malların kullanılabilen en son biriminin faydalılığına (marj kavramı) bağlıdır.

Bir mübadele ekonomisinde, klasik açıklamalar gibi, sadece fiyat olaylarını ele almayan maıjinalist analiz, kişilerin mallara verdikleri önemi gözönüne alarak gerçek bir değer teorisi ortaya koyar. Marjinalist analiz, mübadele söz konusu olsun veya olmasın, genel bir İktisadî açıklama yapmağa yönelmiştir. «Marjinalizm, e3as olarak, kişisel tercih ölçeklerinden hareket e-derek, ekonominin bütün edimlerinin temel bir analizidir» (Fr. Perroux). Bununla beraber marjinalizm, klasikler tarafından belirlenmiş olan mükemmel rekabet çerçevesi içinde kaldı. Marjinalizm, klasiklerden daha iyi bir şekilde, saf iktisat’ı (tamamen mantık kuralları üzerine kurulmuş olan ve ♦bireyin bütün davranışlarında akılcı olduğunu varsayan İktisadî teori), uygulamalı iktisat’tan ayırt etti. Uygulamalı iktisat aklî ve akıl dışı, ferdî ve kolektif, psikolojik ve sosyolojik birçok karmaşık faktörün gözönünde tutulmasını gerekli kılar. Marjinalistler, saf iktisattan uygulamalı jk-tisata geçişin mümkün olduğunu düşünmüşler, ama çoğunlukla bu geçişi gerçekleştirmeğe çalışmışlardır, (l)

Yorum yazın