MARJİNAL İTHAL MEYLİ

global satınalma gücünde husule gelen değişikliklerin ithalat seviyesine etkisini ifade eden terimdir.
Gelir seviyesi yükseldiği vakit, satın alma gücü fazlasının bir kısmı tasarrufa ayrılır ve bir kısmı da ///,? ^febi besler. Fiilî talebi besliyen satınalma gücü, yerli mallar ve ithalât maddeleri arasında bölünür. İthalât maddelerine yönelen talebin gelir seviyesindeki artışa oram, marjinal ithal meylidir.
Meselâ, millî gelir 100 milyon lira artmışsa.. Marjinal tasarruf eğilimi 1 /5 ise.. Fiilî talep 80 milyonluk bir gelişme gösterecektir. Eğer bu 80 milyonluk talep artışının 25 milyonu ithalât maddelerine yönelirse, marjinal ithal meyli 1/4 demektir.
Marjinal ithal meylinin formülü şudur : dY dM
Bu formülde,
dY , millî gelir artışıdır.
dM , ithalât artışıdır.
Almancası : Grenzhang zum Einfuhr.
Fransızcası : propension marginale à importer.
İngilizcesi : marginal propensity to import.
(Bk; çarpan, dış ticaret çarpanı).

Yorum yazın