MALTHUS’ÜN NÜFUS TEORİSİ

göre, insanların .durmaksızın çoğalarak yer yüzünde barınamıyacakları bir gün gelecektir.
Robert Thomas Malthus’e göre;
«İnsanlar yanlız menfaat duygusu ile hareketlerini düzenlememektedirler. Cinsel iç güdü, insan iradesinden ve hattâ menfaat duygusundan kuvvetlidir. Nüfusun bu eğilim altında kaydedeceği uzun dönemli gelişme, gıda maddeleri üretimindeki artıştan daha hızlıdır».
Malthus. On Sekizinci Yüzyıl sonlarına doğru yapılmış gözlemleri dikkate alarak, nüfusun her
25 yılda bir kez artacağını ileri sürmüştür. Nüfus artışının 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ve 256 şeklinde geometrik bir dizi izleyerek çoğalma sına karşılık, tarım ürünleri istihsal artışının en iyimser tahminlerle 1..2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 gibi aritmetik bir dizi temposu izleyeceğini belirtmiştir. Nüfus ile beslenme imkânları arasındaki gelişme farkının iki yüz yıl sonra 256 ya karşı 9 ve üç yüz yıl sonra 4096 ya karşı 13 oranında olacağına işaret etmiştir. Her ne kadar dünyada henüz kullanılmayan imkânlar ve kaynaklar önemli bir yekûn tutuyorsa da, günün birinde dünyanın nüfusunu besliyememek tehlike- sile karşılaşacağından endişe etmiştir.
Ma/thus’ü kötümserliğe sürükleyen, nüfus artışı ile beslenme imkânlarının gelişmesi arasındaki ahenksizlikti. Bu ahenksizlik, ancak iki şe- kiİde tashih edilebilirdi. Ya insanlar iradi olarak doğumları azaltırlardı. Yahut doğa zalim bir çözüm yolu bulacaktı.
Malthus. teorisinde teknik yenilikler sayesinde ziraî istihsalin Azalan Randımanlar Kanununda belirtildiğinden 1 rklı bir seyir gösterebileceğini rîesaba katmamıştır. On Dokuzuncu Yüzyıl başlangıcından 1960 lar sonuna kadar, olayların Malthus’ü doğrulamaması bu yüzdendir.
Aşağıdaki 1952 – 1968 devresine ait cetvel, nüfus artışını gıda maddeleri üretimindeki çoğalışla mukayese etmektedir.
1952-1968 yıllarında dünya nüfusundaki artış % 36 ve gıda maddeleri istihsalindeki artış % 45 dir.
Teknolojik ilerlemeler Malthus’ün insanlık istikbaline düşürdüğü gölgeyi günümüze kadar geriletmiş. fakat bertaraf edememiştir. Ülkeleri tahrip edebilecek korkunç silâhların imali, havanın ve suyun bozulması, insanlığı dejenere edecek keyif verici maddeler tüketiminin yaygınlaşması gibi yeni gölgeler, zamanla birbiri ardına belirmektedir.
İktisadî gelişmenin yarattığı aktivite, çevrenin bozulması ve ekoloji sorunları, günümüzde nüfus artışının etkisinden de etkili güçlüklere yol açmaktadır. *
Almancası : Bevölkerungstheorie von Malthus.
Fransızcası : théorie malthusienne de la population.
İngilizcesi : Malthusian law of population.
(Bk; Malthus, Malthus’ün Büyüme Modelf, Klâsik Büyüme Teorileri).

Yorum yazın