Maliye bakanlığı

Maliye bakanlığı, devletin genel İktisadî siyasetine uygun olarak, giderleri karşılayacak gelir kaynaklarını bulmak, gelirleri toplamak, harcamaların ödenmesini sağlamak, devlet mallarını yönetmek, devlet hesaplarına ait kayıtları tutmak, para, kredi ve borçlanmalarla ilgili işleri yürütmek, kaza mercileri önünde hâzineyi temsil etmek, milletlerarası İktisadî işbirliği ve dış yardımlar konusunda yabancı devletler ve kuruluşlarla temaslarda bulunmak üzere kurulmuş, bakanlık seviyesinde devlet teşkilâtı.
Bakanlığın görevleri: genel, katma bütçeleri hazırlamak; bütçe ve masraf kanunlarının uygulanmasını sağlamak; devlet gelirleriyle ilgili kanunların uygulanmasını takip etmek; hazine, para, kredi ve borçlanma işleriyle meşgul olmak; ödemeler dengesinin ilkelerini tespit etmek; Bankalar, Petrol ve Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunlarının verdiği görevleri yerine getirmek; dış İktisadî ve malî hareketleri değerlendirmek; yabancı malî kuruluşlarla görüşmeleri yürütmek; hâzineye ve devlet hesaplarına ait kayıtları tutmak; genel, katma ve özel bütçeli dairelerle, sermayesinin bütünü devlete ait kurumlan ve dernekleri denetlemek ve imtiyazlı şirketlerle sermayesinde devlet payı bulunan kurum-larda, ilgililerin isteği üzerine aynı işlemi yapmak; vergi mükelleflerinin hesaplarını incelemek; devlete ait malların yönetimi, kiralanması, satışı ve tasfiyesi gibi işlerle meşgul olmak; devlete ait gayrimenkul malların kaydını tutmak. Bakanlık makamı, bakan, müsteşar ve müsteşar yardımcılarından meydana gelir. Danışma birimleri: bakanlık müşavirleri; Teftiş kurulu; Tetkik kurulu, Hesap Uzmanları kurulu; Bankalar Yeminli Murakıplığı kurulu; Savunma sekreterliği. Esas birimleri: Baş Hukuk müşavirliği ve Muhakemat Genel müdürlüğü; Bütçe ve Malî Kontrol Genel müdürlüğü; Muhasebat Genel müdürlüğü; Gelirler Genel müdürlüğü; Hazine Genel müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Genel sekreterliği. Yardımcı birimleri: özlük İşleri müdürlüğü; Emekli işleri müdürlüğü; Darphane ve Damga Matbaası müdürlüğü; Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar müdürlüğü; Maliye Muhasebe müdürlüğü. 11 teşkilâtı: Defterdarlık; Gelir servisi; Gelir müdürlüğü; Vergi Dairesi müdürlüğü; Saymanlık müdürlüğü; Millî Emlâk müdürlüğü. Diğer teşkilât: Kefalet sandığı; Maliye Meslek okulu; Vergiler Temyiz komisyonu; vergi itiraz komisyonları; muvazzaf itiraz komisyonları; Borsa komiserliği. Yurt dışı teşkilâtı: milletlerarası kurumlardaki temsilcilikler (OECD – Paris, GATT – Cenevre); elçiliklerdeki temsilcilikler (maliye, ticaret ve İktisadî işbirliği heyetleri; elçilikler maliye müşavirlikleri). Bağlı teşkilât: Devlet Yatırım bankası; Emekli Sandığı Genel müdürlüğü; Devlet Malzeme Ofisi Genel müdürlüğü; Merkez Bankası Genel müdürlüğü; Millî Piyango İdaresi Genel müdürlüğü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve Cumhuriyet/ döneminde görev alan maliye bakanlan: Hakkı Behiç (1 mayıs 1920), Ahmet Ferit (18 temmuz 1920), Haşan (Saka) [19 mayıs 1921], Haşan Fehmi (24 nisan 1922), Abdülhalik Renda (2 ocak 1925), Haşan Saka (4 nisan 1925), Abdülhalik Renda (14 temmuz 1926), Şükrü Saraçoğlu (3 kasım 1927), Abdülhalik Renda (23 ocak 1930), Fuat Ağralı (4 şubat 1934), Nurullah Esat Sümer (19 eylül 1944), Ha-lit Nazmi Keşmir (7 ağustos 1946), Haşan Şevket Adalan (24 mart 1948), İsmail Rüştü Aksal (17 ocak 1949), Halil Ayan (23 mayıs 1950), Haşan Polatkan (14 aralık 1950), Mahmut Nedim ökmen (10 aralık 1955), Haşan Polatkan (23 ağustos 1956), Ekrem Alican (30 mayıs 1960), Şefik inan (20 temmuz 1960), Kemal Kurdaş (24 aralık 1960), Ferit Melen (26 haziran 1962), İhsan Gürsan (20 şubat 1965), Cihat Bilge-han (21 eylül 1966), Mesut Erez (3 kasım 1Q69VŞait Naci Ergin (26 mart 1971)

Yorum yazın