MALI BİLANÇO

malî mevzuat ve bunun koyduğu müeyyideler gözönünde tutularak tanzim edilen bilânçodur. Bu bilânçolara vergi bilânçosu da denilmektedir.
Malî bilânçonun tanziminde, ilgili kanun maddelerine uyulması mecburidir. Zira, vergiye konu ticarî kazancın tesbiti ancak uyulması mecburî olan bu hükümlerin yerine getirilmesi ile mümkündür.
Malî bilânçonun hazırlanmasında, aktifi teşkil eden bina, demirbaş, mal, esham ve tahvilât gibi bir çok İktisadî değerler Vergi Usul Kanununun koyduğu hükümlere göre değerlendirilirler. Yine karşılık ve amortisman ayrılmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin tatbiki ve tesbit olunan amortisman nisbetlerine uyulması zorunludur.
Kâr ve Zarar hesabının tanziminde de vergi kanunlarının masraf kabul ettiği ve dokümanlara dayanan kısımlar dikkat nazara alınır. Ayrıca, malî bilânço, önceden Maliye Bakanlığından müsaadesi alınmış ve vergi kanunu hükümlerine uygun olarak hesaplanmış yatırım indiriminin de kârdan düşülmesine imkân verir.
Bu özellikleri dolay isiyle malî bilânço, ticari bilânçonun yanında yer almış ve muhasebe literatürüne girmiştir. Ancak bütün işletmeler mu-
– hakkak surette ticarî bilânço yanında malî veya vergi bilânçosu denen bilânçoyu tanzim etmek zorunluluğunda değillerdir. Bilânço dönemindeki ve sonundaki işlemlerin de vergi kanunları hükümlerine aynen uyan işletmeler sadece ticarî bilânço tanzim etmekle yetinebilirler. Bu şekilde tanzim edilmiş ticarî bilânço ile kâr ve zarar hesabı aynı zamanda işfetmenin vergi karşısındaki durumunu da gösterir.
Almancası : Jahresbilanz.
Fransızcası : bilan fiscal.
İngilizcesi : balance for fiscal year.
(Bk; bilânço).

Yorum yazın