MAKSİMUM ALINGANLIK KANUNU

kütlelerin hislerile ilgili bir gözlemin ifâdesidir.
Pek çok kimselerde, kötü ihtimallerin en çok gerçekleştiğine dair yerleşmiş ve 1929 Buhranını izleyen yıllarda daha da yayılmış bir izlenim vardır.
Bu izlenim, insan psikolojisinin normal bir eğilimidir, insanlar, hoşlanmadıkları durumları kolay unutamazlar, fakat lehlerine olan durumları tabiî karşılarlar.
Kötü tesadüflerin iyilerden daha sık olamıya- cağı, Büyük Sayılar Kanunu ile sabittir. Eğer kötü olaylar hafızalarda daha sürekli iz bırakıyorsa, bunun nedeni ancak insanların olayları kar-, şılayış tarzile izah edilebilir. Objektif ölçülerle aynı değeri taşıması gereken iki olaydan birine kayıtsız kalmak ve diğerine önem vermek, beşerî davranışın bir özelliğini teşkil etmektedir Meselâ bir malın ucuzlamasını normal gören müstehlik, pahalılaşmasına daima tepki göstermektedir.
Fransızcası : loi du maximum de vexation.

Yorum yazın