Maffoo PANTALEONI

İtalyan iktisatçısı ve politikacısıdır.
1857-1924 yıllarında yaşamıştır.
Economie pure adlı eserini 1889 da yayımlamıştır. D’Annunzio’nun 1919 da Fiume’de kurduğu hükümetin Maliye Bakanı olmuştur. Mussolini tarafından senatörlüğe tayin edilmiştir. Milletler Cemiyetinde İtalyan delegesi olarak görev almıştır.
İstatistik ve maliye konularımda ilgi toplamış çalışmaları vardır.
Marjinal Fayda Teorisine değerli katkısı olmuştur. Léon Walras ve VHfredo Pareto’nun teorilerini geliştirmiştir. Matematik tahlillerin beşerî gerçeklerden ayrılabileceği noktalan araştırmıştır.
Kârın risk primi olmadığını ve müteşebbisin mesleki ehliyetine de ölçü sayılamıyacağını ortaya koymuştur. Net rantın belirli bir süre sonunda sıfıra ineceğini isbat etmiştir.
Görünmeyen el yahut menfaat duygusu yerine diğerkâmlık zihniyeti ikame edilirse.. Piyasadaki homo economicusern yerini homo sociuser alırsa.. Hiçbir şeyin değişmiyeceğini ve bir denklemdeki + işaretleri yerine — işaretleri konulmuş gibi olacağını économie pure tahlillerinde dikkate şayan bir mantıkla izah etmiştir.
Pantaleoni’ye göre ;
«İktisadî hayatta Liberalizm, Müdahalecilik veya Sosyalizm gibi müteaddit mezhepler yoktur. Biri iktisadı bilenler ve diğeri bilmeyenler tarafından temsil edilen, sadece iki akım vardır».
(Bk; homo economicus, homo socius, Léon Walras. Vilfredo Pareto).

Yorum yazın