Ll TA-CHAÖ

Çinli Marksist teoricidir.
1888- 1927 yıllarında yaşamıştır.
Çin Komünist Partisinin kurucularındandır. Japonya’da yetişmiştir.
Dönüşünde Pekin Üniversitesine tarih profesörü olmuştur. Makaleleri, Çinli aydınlarda derin etkiler uyandırmıştır. Rus İhtilâlinin Asyada yankılar uyandırmasına hizmet etmiştir. Leninizm’in doktrin temellerini yorumlamıştır.
Kuomintag ile Çin komünistleri arasındaki işbirliğini düzenlemiştir.
Kuzey Çinde, partinin idaresini fiilî olarak elinde tutmuştur.
1^27 de, Pekin’deki Rus sefaretine sığınmıştır. Fakat Mançurya ordu kumandanı tarafından oradan aldırılarak boğdurulmuştur. Hatırası, Komünizmin bir kurbanı olarak.yaşatılmıştır.
Çin gerçekleri ile Marksizm arasında bir fikir köprüsü nasıl kurulabileceğini araştırmıştır. Marksist – Leninci ilkelerle Çin milliyetçiliğini aynı sentez içinde bağdaştırmayı denemiştir. Marksizm’in altyapı ve proleterya ihtilâli kavramlarını gölgede bırakarak, Rus Popülist’leri gibi köylü devrimi hedefine ağırlık vermiştir. Emperyalizm ve yabancı baskı üzerinde propagandanın yoğunlaştırılmasını, Popülist devrimine yani halk ihtilâline uygun ortamı hazırlamağa zorunlu bir koşul saymıştır. Köylüye dönük Komünizm faaliyeti yanlısı olmuştur. Milliyetçiliğin Komünizm ile çelişmediğini, aksine emperyalizmle savaş arzusunu kamçıladığını ileri sürmüştür.
Mao’nun hocasıdır.
Mao. stratejisinin modelini ve Kültür İhtilâlinin esaslarını U Ta – Chao’dan almıştır.
(Bk; Ch’en Tu-hsiu, Mao, Lenin, Marx, Marksizm, Popülizm).

Yorum yazın