LİKİT AKTİF

LİKİT AKTİF bir işletmenin, herhangi bir belirli amaca tahsis edilmek suretile kullanılışı sınırlanmamış ve işletme yönetiminin harcama ihtiyaçları için kullanabileceği kasasındaki, ya da banka hesabındaki parası ile derhal paraya çevrilebilecek hisse senetleri ve tahvillerin tutarından ibaret işletme varlıkları. Bazı hallerde para ve para benzerleri şeklinde elde tutulan bu türlü dönen varlık unsurları, bu terim altında gruplan- dırılmaktadır. Bazı yazarlar, işletmenin alacaklarını da bu grupta incelemekle birlikte terim, daha ziyade yukardaki daha dar anlamı ile kullanılmaktadır. Terimin alacakları da içine alacak şekilde kullanıldığı hallerde, alacakların ilerde fiilen ve net olarak tahsil edilecek para miktarlarını temsil etmesine dikkat edilmelidir. Almancası : verfügpare MitteI. Fransızcası : actif disponible. İngilizcesi : liquid assets. (Bk; dönen varlıklar, bilânço).

Yorum yazın