LIBERMAN (Yevsei Grigorieviç)

ünlü Rus iktisatçısıdır.
1897 de doğmuştur.
Harkov Üniversitesinde profesörlük yapmıştır.
Rusyanın iktisat siyaseti, uzun yıllar, fabrikaların plânda tesbit edilmiş miktarlara üretimlerini yaklaştırmalarını, eriştirmelerini veya bu miktarları aşmalarını başarı ölçüsü olarak almıştır. Liberman ise, üretim kârlılığını ve prodüktivi
teyi başarı kriteri olarak kabul etmek gerektiğini ileri sürmüştür.
Liberman kriterlerinin avantajı Sovyet üretim metodlarını kapital verimi kavramına uydurması, maliyet hesaplarına önem kazandırması ve işletmecileri kalite sorumluluğu altına sokmasıdır.
Liberman Sistemi 1962 den bu yana Sovyet ekonomisini etkilemiştir.
Bu sistem, üretimi tüketici arzularına ve zevklerine yöneltmekteki avantajları ön plâna almıştır. Prodüktivite artışının kazandırdığı artı değerleri yeni yatırımlara kullanmak imkânını vermiştir.
Liberman Sistemi, aynı zamanda Rus sanayiini hiyerarşik bürokrasiden kurtarmağa faydalı olmuştur.
Liberman’n birçok eserleri vardır. Otomasyonun İktisadî karakterini, sosyalist işletmelerde rantabiliteyi yükseltme çarelerini, makineleşmenin iktisadi fonksiyonlarını, personele ilerleme imkânları sağlamakla elde edilebilecek prodüktivite farklarını ciddî tahlillere tâbi tutmuştur.
Liberman Sisteminin uygulanması, Rusyada tüketim ihtiyaçlarını sanayiin daha iyi karşılamasını kolaylaştırmış ve tüketicinin hayat standardını yükseltmeğe yaramıştır.
Fransız Akademisi üyelerinden Thierry Maul- nier. Liberman sisteminin Kapitalizmdan ilham aldığını ileri sürmüştür. Fransız yazarı ile Rus ilim adamı arasında, Figaro sütunlarında son derece ilgi çekici bir tartışma geçmiştir. Liberman, Sosyalizmin gayet doğal olarak nerede faydalı bir metoda rastlarsa materyalist bir zihniyetle benimseyebileceğim, ancak sisteminin Kapitalizmin kopyası olmadığını ileri sürmüştür.

Yorum yazın