LEONTlEF’in İNPUT-OUTPUT ANALİZİ

birbirine bağlı İktisadî faaliyet konularında. Neo-Klâsik Genel Denge Teorisini miktar ilişkilerine uygulayan ampirik, bir incelemedir.
Bu analiz, başlangıçta, yalnız milli ekonomi çerçevesinde yapılmıştı. Ancak teori, zamanla geliştirilmiştir. Milletlerarası iktisadi ilişkiler ile memleket ekonomisinden daha küçük birimler (bölgeler, temerküz hareketinin yarattığı büyük çaptaki holding’ler, karteller) de Leontief’in analiz sistemi kapsamına girmiştir.
24 No. lu tabloya göre, tarım sektörü 100 birimlik ürün elde etmektedir. Sanayi sektörü 50 birim mamul eşya ve householdar (emek faktörünü temin eden ve aynı gelir kaynağından
Bir ekonominin input strüktürüne ait ampirik tek bilgi kaynağı, genellikle matris akımıdır. Yu-
İnput katsayılarının tam serisi, bir ekonominin bütün sektörlerini kapsayan mal ve hizmet akımı tablosuna bakışık bir cetvelde toplanabilir. Bu cetvele (veya tabloya) ekonominin yapısal matrisi denir.
24 sayılı tabloya bakışık yapısal matris 25 sayısı tablo’da belirtilmiştir.
Leontief’in yazdığına göre, kendi analiz sisteminde milletlerarası ilişkilere, millî ekonominin, bütününe ve daha küçük birimlere uygulanan teknik aynıdır. Tahlil konusu olarak alınan sistemin münferit sektörleri arasındaki ilişkiler, bir doğrusal denklemler serisi halinde ifade edilir. Sistemin spesifik yapısal karakteristikleri, bu denklemlerdeki katsayılann rakam değerlerile tayin olunur. Katsayılar, amprik ölçülerle tesbit edilir. Tahlil konusu milli ekonomi ise, istatistik bilgilerine dayanarak hazırlanmış input-output tablolarından katsayıları tesbit ederken yararlanılır.
müştereken geçinen tüketim birimleri, aile gibi)
300 birim emek üretmektedir. Tarım sektörü 80 birim emek istihdam etmekte. 14 birim sınaî mamul almakta ve 25 birim ürünü kendi bünyesinde input olarak kullanmaktadır. Sanayi sektörü 180 birim emek istihdam etmekte, 6 birimi kendi iç tüketimine harcamakta ve 20 birimlik hammadde almaktadır. Household sektörü tarımdan 55 birim gıda maddesi almakta, 30 birim sınaî mamûl tüketmekte ve kendi iç yapısında 40 birimlik çeşitli hizmetlerden yararlanmaktadır. ‘
Parantez içindeki rakamlar, fizikî input-output miktarlarının parasal tutarlarıdır.
Kapalı milli ekonomi çerçevesinde, parasal ölçülerle ifade edilen input’ann toplamı, output toplamına her sektörde eşittir. Stok hareketleri ve tasarruf, basitleştirilmiş modelde dikkate alınmamaktadır .
Millî ekonomide n + 1 sayıda sektör bulunduğunu farzedelim. Bunlardan n, üretici faaliyet alanlarıdır. 1 rakamı, nihai talebi temsil eden tüketicileri, yani household sektörünü temsil etmektedir.
/ sektörünün fiziksel üretimini x{ sembolü ile gösterelim. Diyelim ki, / sektörünün üretiminden İ sektörünün input olarak satın aldığı miktar x{j dir. / sektörünün nihaî talep sektörüne verdiği hasılâ tutarı ise, x{) fV+1, genellikle yi olarak gösterilmektedir.
İ sektörünün toplam output’unda ünite başına
i sektöründen intikal etmiş olan miktar, ait sembolü ile belirtilmiştir. , i sektörünün j sektörüne input katsayı sidir.
karık» tablodaki değerler, 24 No. lu tablodaki rakamlardan şöyle çıkartılmıştır : an = 25/100 = 0.25 ve a12 = 25/50 = 0.40
Householdarı exogen faktör olarak almaksızın da input-output analizleri yapılabilir.
Bölgelerarası ve milletlerarası analiz sistemlerinde, ihracat pozitif ve ithalât negatif birer unsur olarak hesaplara girmektedir.
Dinamik input-output sistemleri teorisinde ise;
Bu teoride lag yani gecikmeler ve değişkenlerin değerlerinde zamana bağlı artış veya azalış hızı dikkate alınarak, analizler bir dönem boyunca veya bir dönemden diğerine yürütülmektedir. Mal stokları ve akımları arasındaki strüktürel ilişkiler; birikim sürecinin ve gelişme hedefine dönük plâncılığm ampirik analizinde input-output yaklaşımına esas alınmaktadır.
İnput-output analizinde, sektörlerden herbiri- nin kendî grupları içinde az-çok homojen karakterli faaliyetleri toplamış olmaları, önemi haizdir.
Almancası : Einsatz – Ausstossanalyse von Leontief.
Fransızcası ; analyse d’intrants-extrants de Leontief.
İngilizcesi : inupt-output analysis of Leontief.
(Bk; input-output, Leontief. Leontief’in ekono- metrik modeli).

Yorum yazın