KREDİ

muhtelif şekillerde tarif edilmiş olup genel olarak hazır bir satın alma gücünün kullanılmasından muayyen bir süreyle diğer bir kişi lehine feragat edilmesi, ona terkedilmesidir.
Bu tarifi daha basit şekilde yapmak gerekir* se; «kredi ve mevcudun muayyen bir süreyle ve geri almak kaydile verilmesi veya verilmiş bir varlığın ödenmesine kefil olunması olayıdır».
Kredi mefhumünda en mühim unsur zamandır. Bu sebeple bazı iktisatçılar krediyi; zaman fası- lasile ayrılmış bir mübadele veya hazır bir servetin ilerdeki bir servetle mübadelesi şeklinde tarif ederler.
Kredide zaman unsurunun mevcudiyeti (itimat) unsurunu da ortaya çıkarmaktadır. Esasen, kredi kelimesinin kökü lâtincede itimat etmek manasına gelen (creditum) dan gelmektedir.
Kredide üçüncü bir unsur da ödenmeme tehlikesi (risk)’ör. Kredi iş bölümü ve ihtisaslaşmanın çok ileri gittiği bugünkü toplumlarda çok büyük bir önem taşımaktadır. Kredinin fayda ve rolü şu şekilde özetlenebilir.
1) Kredi bir tedavül vasıtası vazifesi görür.
2) Kredi sermaye terakümüne imkân verir,
3) Kredi, istihsalin hızlanmasına ve artma sına yol açar.
4) Kullanılmaya hazır ve fakat atıl vaziyett bekleyen sermayenin iş sahasına intikalini sağ lar,
5) Kredi, müteşebbisleri işletmeleri için lû zumlu sermayeyi kredi tasarruflarile teraküm et tirmek, bunun için de uzun bir zaman geçme sini beklemek külfetinden kurtarır,
6) Tasarrufu kıymetlendirip ona bir bede sağladığından umumî tasarrufun artmasını hız landırır.
Uzun müddet kredi işlemleri hususî şahısla arasında kalmıştır. Modern bankacılığın doğu şundan sonra ise bu muameleler bankalar tara fından yapılmaya başlanmıştır.
Kredileri ;
a) Kullanıldıkları sahaya göre sınaî, ticarî, ziraî ve mesken.
b) Vadeleri itibarile kısa, orta ve uzun.
‘ c) Teminat bakımından açık ve teminatlı,
d) İstikrazı yapanın durumuna göre hususî ve kamu,
e) Tahsis mahallerine göre tüketim ve üretim.
kredileri şeklinde tasnife tabi tutmak mümkündür.
Almancası : K redit.
Fransızcası : crédit.
İngilizcesi : crédit.
(Bk; bankacılığın tarihçesi, kredi kontrolü, ikraz, dokümanter kredi, orta vadeli kredi, uzun vadeli kredi, kısa vadeli kredi, kabul kredisi, açık kredi).

Yorum yazın