KONVERTİBİLİTE REJİMLERI veya KONVERTİBİLİTE SİSTEMLERİ

nin başlıca dört variyantına rastlanmıştır.
Altın Sikke Sisteminde, banknotlar talep üzerine merkez bankasında madenî paraya çevrilirdi. Bu üsul, bir perakende konvertibilite sistemi niteliğinde idi. . ^
Altın Külçe Sisteminde, banknotlar herbiri birkaç yüz bin lira değerinde külçelere çevrilebilirdi. Bu üsul-, bir toptan konvertibilite sistemi niteliğinde idi. Konvertibilite mekanizmasına genetikle dış ödemeler ihtiyaçları için başvurulurdu.
Altın Kambiyo Sisteminde, banknotlar bir başka temsili paraya çevrilebilirdi. Konvertibilite işlemleri, merkez bankaları ve milletlerarası teşekküller arasında cereyan ederdi.
Altınsız konvertibilite yahut çok taraflı kliring sisteminde ise. döviz alım ve satımı serbesttir. Millî para, sabit veya fleksibl kambiyo kurları üzerinden dövize çevrilebilir.
Konvertibilite rejimi genel veya kısmî olabilir. Bütün transferleri kapsayan bir konvertibilite sistemi. geneldir, ithalât, dış seyahatler, kredi taksitleri veya sermaye hareketleri gibi belirli konulardan bazıları veya birkaç tanesi ile sınırlı konvertibilite rejimleri, kısmîdir.
Almancası : Systeme der Konvertibilitat.
Fransızcası : systèmes de convertibilité.
İngilizcesi : systems of convertibility.
(Bk; konvertibilite. Altın Standardı, Altın Sikke Sistemi. Altın Külçe Sistemi. Altın Kambiyo Sistemi).

Yorum yazın