KONUT KREDİSİ

zaman ilerledikçe önemi büyüyen bir konudur.
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının yaptırdığı incelemelere göre. 1960 da dünya nüfusunun yaklaşık olarak üçte biri, mesken ihtiyacı tatmin edilmemiş durumda idi.
Köylerden şehirlere 1950-1975 döneminde akın etmekte olduğu hesaplanan 540 milyon kişilik muazzam kütle de, mesken sorununa ayrı bir ağırlık kazandırmaktadır.
Mesken kredisi arayanların çoğunluğu, ücretlilerdir. ücretli sınıfın mesken kredisine ait görüşü, 1960 lardan bu yana bir hayli değişmiştir.
Eskiden mesken sahibi olmayı arzulayan aileler, geçim şartlarından fedakârlığı isteyerek göze alırlardı. Yüklenecekleri borç miktarı ve ödeyecekleri faiz oranı üzerinde dikkatle dururlardı. En kısa zamanda borçlarını ödeyip ferahlığa kavuşmak. onların başlıca emelini teşkil ederdi.
ileri refah seviyesine ulaşmış ülkelerde düzenlenen anketler, artık aynı psikolojinin devam etmediğini düşündürebilecek sonuçlar ortaya koymaktadır. Gelir seviyesinin yükselmesi ve refah konjonktürünün sürekli karakter göstermesi, halkın güvenlik duygusunu kuvvetlendirmiş bulunmaktadır. Günümüzde mesken kredisi arayanlar, borçlanacakları miktarı ve ödeyecekleri faizin oranını İktisadî hesaplarında ön plâna almamağa başlamışlardır. Onlar, daha ziyade başlangıçta ücretlerinden taksitlere ayıracakları miktara önem vermektedirler. Taksit miktarını asgariye indirecek ve refahtan fazla fedakârlığı ge- rektirmiyecek uzun vadeli kredileri, faiz oranı yüksek olsa bile, tercih etmektedirler. Para erozyonunun ve gelir artışının ileride taksit yükünü* hafifletmesine ümit bağlamaktadırlar.
Mesken kredisi konusunda kaydedilen diğer bir yenilik, iş bankalarının bu sahada daha geniş faaliyet göstermeğe başlamış olmalarıdır. Şimdiye kadar nispeten dar bir müşteri grupu ile çalışan iş bankaları, bir bünye reformu yaparak halka dönük sisteme kayarken, mesken kredilerini büyük kütle ile temaslarını yoğunlaştıracak bir yol olarak görmektedirler.
Almancası : Wohnungskredit.
Fransızcası : crédit à la construction.
İngilizcesi : housing crédit.
(Bk; kredi, para erozyonu, gayrı menkul kredisi. errlâk kredisi).

Yorum yazın