KONJONKTÜR TEORİLERİ

konjonktür dalgalanmalarının seyri ve sebepleri üzerine ileriye sürül; müş görüşler olup konu ile ilgili iktisatçıların ağırlık verdikleri sebep ve âmillere göre farklı nitelik taşımışlardır.
Konjonktür Teorileri, bir bakıma, dikkate alınan sebeplerin İktisadî olup olmadıklarına göre sınıflanabilir, iktisat – dışı (exogen) sebeplere
ağırlık veren görüşler karşısında olayı İktisadî (endogen) sebeplere dayalı olarak izaha çalışan teoriler yer alır. Birinci grupta ritmik piyasa dalgalanmalarını güneş lekelerinin periyodik değişimleri ile veya yağış hareketleri ile izaha çalışan iktisatçıların görüşleri zikredilebilir (Jevons, Moore). Pigou’nun konjonktür dalgalanmaların* izahta ağırlık verdiği psikolojik etken de (dalga halinde aşırı iyimserlik ve aşırı kötümserlik) bu grupa katılabilir, ileri sürülen bu gibi etkenler aslında yanlış olmayıp İktisadî – endogen sebeplerden meydana gelen dalgalanmanın şiddetlen- dirici faktörü olarak dikkate alınabilir ve alınmalıdır.
Endogen, yan» iç sebeplerin hangi iktisadi olayda aranması gerekeceği iktisatçılar arasında bugüne kadar farklı görüşlere ve yorumlara yol açmıştır. Bu görüşlerin başlıcalarını su gruplarda özetlemek mümkündür:
1. Aşırı Üretim veya Eksik Tüketim Teorileri: Modern sanayi toplumlarında geniş istihsal kapasitesine satın alma gü

Yorum yazın