KOMÜNİST BEYANNAMESİ

KarI Marx ve Friedrich Engels tarafından işçilere hitaben kaleme alınmıştır. 1848 de yayınlanmıştır.
Komünist Beyannamesinin ana çizgileri şöyle özetlenebilir:
«Çağımızın burjuva toplum düzeni, üretim ve ticaret alanlarında kaydedilmiş uzun gelişmelerin ve zincirleme devrimlerin sonucudur. Bu uzun gelişme-boyunca, daima ezen ve ezilen sınıflara rastlanmıştır. Feodal derebeyleri, burjuvalara eziyet etmjşlerdir. Ancak burjuvalar gittikçe siyasî güçlerini arttırmışlar ve feodalitenin yıkılmasını kolaylaştırmışlardır. Bu sefer de. işçilerin ezildikleri ve haklarının tanınmadığı bir düzen or-taya çıkmıştır.»
«Üretim mekanizmamı o derece büyümüş ve piyasalar öylesine genişlemiştir ki, artık Burjuvazi bu yeni dünya gidişinin kontrolünü elden kaçırmış ve Burjuvazinin varlığını haklı gösterebilecek nedenler ortadan kalkmıştır. Burjuva toplu- munun koşulları. İktisadî faaliyetin şimdiye kadar doğurduğu ve bundan sonra doğacak zenginlikleri hazmedemiyecek kadar dardır. Burjuvazi. yalnız kendisini tahrip edecek silâhları üretmekle kalmamış, aynı zamanda proleterleri, yani bu silâhları kullanacak sınıfı da meydana çıkarmıştır.»
«Artık toprak mülkiyetine son vermek, mirası kaldırmak, üretim ve ulaştırma araçlarını devlete devrettirmek, sınaî mülkiyette devletçiliğe gitmek. okul davasını halletmek, toprakları elbirliği le daha geniş ölçüde işletebilmek ve iskân sorunu üzerinde durmak gerektir.»
«Kapitalizm yıkılınca, sınıf kavgası da kalmayacaktır. Bütün üretimi milletin elinde toplamakla. iktidar siyasî karakterini kaybedecektir. Herkesin menfaatlerden pay alması, bir sınıfın diğerini ezmesine yer bırakmayacaktır. Çalışan sınıfın devrimi ona iktidarı kazandırırsa, yalnız sınıf kavgası değil, sosyal sınıfların kendileri de tarihe karışmış olacaktır.»
Komünist Beyannamesi, yürürlükteki sosyal düzeni yıkmak üzere işçi sınıfına patetik bir çağrı ile sona ermektedir:
«Proleterlerin kendilerini bağlayan zincirlerden başka kaybedecekleri yoktur. Fakat önlerinde. ele geçirebilecekleri bir dünya vardır. Bütün memleketlerin çalışan insanları, birleşiniz!»
Almancası : Kommunistisches Manifest. Fransızcası : Manifeste Communiste.
İngilizcesi : Communist Manifesto.
(Bk; Karl Marx. Marksizm. Friedrich Engels, İhtilâlci Sosyalizm, Komünizm).

Yorum yazın