KOMEKON

Rusyanın liderliği altında kurulmuş bir milletlerarası iktisadi işbirliği örgütüdür.
Komekon’un hedefleri, şöyle özetlenebilir:
İktisadî ve teknik bilgi mübadeleleri yapılması,
Standardizasyonun ileri merhaleye götürülmesi.
imalât konularında ihtisaslaşmanın desteklenmesi ve üyeler arası İktisadî iş bölümünün geliştirilmesi.
Üyeler arasında ticareti kolaylaştırıcı tedbirler alınması.
Komekon. iki yanlı ticaret anlaşmalarının yerine üçlü anlaşma veya çok yanlı anlaşma siste- .mini ikame ettirmeği başarmıştır.
Komekon üyeleri, 1963 de, rubleye dayanan çok taraflı bir takas sistemi kurmuşlardır.
Almancası : Rat für gegenseitige Wirtschafts- hilfe.
Fransızcası : Comecon. Conseil de I’aide économique mutuelle.
İngilizcesi : Comecon. Council of Mutual Economic Aid.
İBk; Milletlerarası İktisadî İşbirliği Bankası).

Yorum yazın