KLASİK DIŞ TİCARET TEORİSİ

KLASİK DIŞ TİCARET TEORİSİ dış ticaretin sebebini uluslararası işbölümü fikrine dayanarak izah etmeye çalışmıştır.Adam Smith, Kesin Üstünlük Teoremini ileri sürmüştür. Yazara göre, her ülke mutlak olarak üstün bir şekilde üretebildiği malların İstihsalinde ihtisaslaşırsa hem uluslararası toplam üretim artacak, hem de her ülke kendi imkânlarıyla üre- temediği veya çok pahalıya üretebildiği malları dış ticaret vasıtasıyla diğer ülkelerden ucuz olarak bol miktarda temin edebilecektir.David Ricardo, uluslararası işbölümünün gerçekleşebilmesi için Kesin Üstünlüğün şart olmadığını söylemiştir. Her ülke, diğer ülkelere göre mukayeseli olarak üstün olduğu mallarda ihtisaslaşmaya giderse, yine uluslararası refahta bir yükselme meydana gelebilir, iktisat literatürüne Mukayeseli Üstünlük Teoremi adı ile geçen bu görüşe göre, her ülke gayretini nisbeten ucuza üretebildiği mallara yöneltecek ve ihtiyacından fazlasını dış ticaret yoluyla diğer ülkelere satarak ucuza üretemediği malları satın alacaktır.Mukayeseli Üstünlük Görüşü, dış ticaretin sebebini izah etmekle beraber, ticaretin hangi mübadele oranlarına tâbi olarak cereyan edeceğini açıklıyamamaktadır. Bu konuda John Stuart Mili karşılıklı talep görüşünü ileri sürmüş ve Mars- hall da bu görüşü işleyerek teklif eğrileri analizini geliştirmiştir.Almancası : klassische Aussenhandelstheo- rie.Fransızcası : théorie classique du commerce extérieur.İngilizcesi : classical foreign trade theory, international trade theory.(Bk; Adam Smith, David Ricardo, Ricardo’nun Dış Ticaret Teorisi. John Stuart Mill, Edgeworth Modeli, Kesin Üstünlük, Mukayeseli Üstünlük, Dış Ticaret Teorisi).

Yorum yazın