Klasik DENGE MODELİ

Klasik DENGE MODELİ Klasik iktisatçıların kurduğu sistemdir. Bu sistemde tasarruf yatırım dengesi. emek piyasası, üretim fonksiyonu ve para piyasası İncelenmekte ve bunların tümü bir araya getirilerek genel dengeye varılmaktadır.Tasarruf ve yatırım seviyesi ve denge faiz haddi. tahvil piyasasında meydana gelmektedir. Tasarruf ve yatırım fonksiyonları şöyle gösterilebilir.I = / fi)S = S fi)(I). yatırımı, (S), tasarrufu, (i), faiz haddini belirtmektedir. Klasikler, yatırım ve tasarrufu, faiz haddinin fonksiyonu olarak göstermişlerdir. Yatırım ve tasarruftaki değişmeler faiz haddine bağlı olmakta fakat reel gelire tesir etmemektedir. Tasarruf yatırım dengesi şekil yardımıyla açıklanabilir.Yatay eksende tasarruf (S) ve yatırım fl) miktarı; dikey eksende ise faiz haddi gösterilmiştir. SS’ tasarruf ve //’ yatırım eğrisinin kesiştiği noktada denge faiz haddi (iQ) meydana gelmektedir. iQ faiz haddinde tasarruf (SJ ve yatırım (fQ) birbirine eşittir.Emek piyasasında, emek arz ve talebine göre denge reel ücret haddi (W/P) meydana gelmektedir. Emek arzı ve talebi reel ücretin fonksiyonudur. Yani:EA = f(W/P)ET = f(W/P) dir.Ea , emek arzını, ET , emek talebini, (W/P) reel ücret haddini (W= Nakdi ücret, P= Fiyatlar genel seviyesi) göstermektedir.Emek piyasası şekil yardımıyla açıklanabilir.Klasikler, üretim miktarını çalışan iş gücü hacmine bağlamaktadırlar. Buna göre işçi miktarı arttıkça üretim artmaktadır. Yani üretim (Y) emek (N) miktarının fonksiyonudur. Y — f(N) dir. Üretim fonksiyonu emek piyasasına bağlı olarak şekil yardımıyla gösterilebilir.Para piyasasında durum şöyledir:Para talebi muamelât saiki ne ve ihtiyat saiki ne bağlıdır. Muamelât saikiyle elde tutulmak istenen para miktarı milli gelirin fonksiyonudur. Klasik para teorisine göre elde tutulmak istenen paranın millî gelire nispeti değişmemektedir.Para arzı otonomdur. Nakdî millî gelir seviyesi para arzı ile para talebinin eşit olduğu noktada belirecektir.Grafiğin üst kısmında, üretim fonksiyonu gösterilmiştir. Yatay eksende işgücü miktarı (N) dikey eksende reel millî^gelir (Y) vardır. İstihdam edilen işgücüne bağlı olarak üretim miktarı tayin olmaktadır. N0 miktarında işgücünün istihdam edilmesi ile Y0^dar millî gelir elde edilmektedir. v-Yukarıdaki şekilde yatay eksende para miktarı dikey eksende millî gelir (Y) gösterilmiştir. Para talebi (MT) ile para arzının (M A) eşit olduğu nakdî millî gelir seviyesi (YJ olmaktadır.Klasik iktisatçılar tam istihdamın otomatik olarak sağlanacağını, para piyasası ile tahvil piyasasının kendi aralarında dengede olacağını ifade etmişlerdir. Gerek para piyasasındaki ve gerek tahvil piyasasındaki, yani tasarruf yatırım hacmindeki değişmeler emek piyasasına, dolayısıyla üretim hacmine tesir etmemektedir.Klasik sistem aşağıdaki denklemlerle özetlenebilir:Tasarruf – yatırım fonksiyonları:dİ( Yatırım Fonksiyonu) I = / (i) ; < 0didS(Tasarruf Fonksiyonu) S = S (i) ; > 0di(Yatırım Tasarruf Dengesi) / = SDiğer fonksiyonlar:dY(Miktar Teorisi) M – kY; = kdMW dïA (Emek arzı) EA = N — ; > 0P d(W/P) W(Emek Talebi) £r =dy,Bt = sr>(İstihsal Fonksiyonu) Y = f (N) Öyle ki :dY d2Y >0 <0dN dN2özdeşlikler:(Gelir Özdeşliği) Y = PyW I(Ücret Özdeşliği) = W P PAlmancası : klassisches Gleichgevvichtsmo- dell.Fransızcası : modèle d'équilibre classique. İngilizcesi : classical model of equilibrium.(Bk; Klasikler, Klasik İstihdam Teorisi).

Yorum yazın