KİLİT KANUNU

hükümetlerin gerektiğinde gümrük tarifelerini derhal ayarlayarak memleket menfaatlerine zarar verecek durumları zamanında ve ge-cikmeksizin önlemek yetkisini belirten bir terimdir.
Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi bahis konusu olduğunda, tasarı parlamentodan geçirilinceğe kadar spekülâtif ithalât yapılmamasını sağlamak;
Yerli mahsullerin ve mamullerin iç piyasada sürümlerini sarsacak «dumping» teşebbüslerine fırsat bırakmamak;
Ve diğer istismar olaylarına tedbir teşkil etmek üzere hükümetler Kilit Kanunu yetkisine dayanarak uygulanan gümrük tarifesini değiştirebilirler.
Fransada Kilit Kanunu ilk defa 1897 de ziraî müstahsili korumak üzere uygulanmıştır.
Türkiyede 8 Haziran 1929 tarihli kanunla yeni bir gümrük tarifesi konulacağı vakit hükümetin Kilit Kanunu yetkisinden faydalanmağı düşünme-, miş olması, ithalâtın birdenbire kabarmasına ve ödemeler dengesinin şiddetli bir sarsıntı geçirmesine yol açmıştır. Bu yüzden birkaç ay sonra Türkiye serbest döviz sisteminden ayrılmağa ve kambiyo kontrolü rejimi altına girmeğe mecbur kalmıştır.
Fransızcası : loi du cadenas.

Yorum yazın