KEYNES PLÂNI

Bretton Woods Konferansından önce hazırlanmıştır. Müttefik devletler, harp sonu para meselelerinin daha harp bitmeden düşünülmesini uygun bulmuşlardı. Bu fikirde şüp-
– hesiz Birinci Dünya Savaşından sonra meydana gelen 1929 Buhranının büyük payı vardı. İngiltere, konferansa J.M. Keynes’in adını taşıyan bu raporla katıldı. Konferansta esas itibarıyla iki tez çarpıştı. Bunlar, Keynes Planı ve Amerika’lıların tezini belirten White Planı idi.
Keynes Planının hedefi. Altın Standardına dönmeye zaruret kalmaksızın milletlerarası öde-melerin cereyanını temin edecek bir sistem kurmaktı. Altın para sistemi, hesaplar bilânçosu- nun kendiliğinden dengeye gelmesine imkân verecek derecede fiyat elâstikiyeti temin etmemektir. Mrs. Joan Robinson’un belirttiği gibi, altın para rejiminde, fiyat hareketleri, hesaplar bilân- çosu açık veren bir memleketi, yalnız alacaklılardan yapacağı ithalâtı değil, milletlerarası piyasadan bütün alım/arını kısmaya mecbur bırakmaktadır. Borçlu ülkeler ücretlerden ve sair maliyet masraflarından tenzilât yapmaya muvaffak olamadıkları takdirde, harice altın sızmaktadır. Keynes, bir milletlerarası karşılıklı kredi mekanizması sayesinde bu mahzurun önlenebileceğini ileri sürmüştür. Döviz geliri giderinden fazla olan ülkeler alacaklarını nakden değil, hesa- ben tahsil ettikleri takdirde, tediye zorluklarının hafifliyeceğini ve para istikrarının muhafazası hususunda karşılaşılan güçlüklerin önlenebileceğini tasavvur etmiştir. Bu projeye göre, tediyeler milletlerarası bir banka tarafından müşterek bir kıymet ölçüsü üzerinden mevduat ve kredi hesaplarına kayıt düşülmek suretile yapılacaktı.
4 Temmuz 1944 de Bretton Woods’ da, 44 milletin iştirak ettiği bu toplantıda kararlar White plânına uygun olarak alındı. Bu toplantının sonucu olarak iki uluslararası teşekkül; Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası kurulmuştur.
Almancası : Keynes Plan.
Fransızcası : Plan de Keynes.
İngilizcesi : Keynes Plan.
(Bk; Keynes, White plânı, Bretton Woods, Keynes’in istihdam Teorisi).

Yorum yazın