KAYMAK FİYAT veya İLK KADEME FİYATI

piyasaya çıkartılan yeni bir mala başlangıçta monopolcü rantı sayılabilecek derecede yüksek bedel konulmasını ifade eden terimdir.
Müteşebbis, iki alternatiften birini seçecektir. Ya büyük kütlenin kolaylıkla satın alabileceği popüler bir fiyat koyacaktır. Yahut rakipsiz olarak piyasaya yeni bir mal getirmiş olmanın avantajlarını kazanca çevirmek istiyecektir.
Bu ikinci alternatifi seçerse, kaymak fiyat yahut ilk kademe fiyatı stratejisini uygulayacaktır.
İlk kademe fiyatı stratejisinin uygulanması. birçok yeni mal çeşitlerinde iyi sonuç vermektedir.
Çünkü ;
i) Yeni bir malı geniş müstehlik kütlesine kabul ettirebilmek, çok defa bir zaman meselesidir. Geniş müstehlik kütlesi alışkın olmadığı, tanımadığı ve denemediği mallara rağbet göstermemektedir. ilk kademe fiyatının maliyetten kazandıracağı marj, firmaya malı tanıtmak üzere reklâm kampanyası yapmak imkânını kazandırmaktadır.
ii) Yeni mal «hediyesinin» başlangıçta yüksek tutulması, icabında kademelendirilmiş fiyatlar uygulamak fırsatlarını da açık bırakmaktadır. İlk kademe fiyatı, tüketici sınıfının kaymağına hitap etmektedir. Bu kategorinin talebi tatmin • edilince, firma daha kalabalık ve mütevazı müşteri zümrelerine dönmektedir. Meselâ bir kitabın ilk lüks baskısı 2 dolar iken, bir süre sonra 50 sentlik ve 25 sentlik baskılar tedavüle sürülmektedir.
iii) Yeni malların talep elâstikliği, başlangıçta genellikle zayıftır. Yüksek fiyata az satışın getirebileceği menfaat, çok defa, ucuza fazla sürümle elde edilebilecek kâr miktarını aşmaktadır.
iv) Yüksek fiyata satışa çıkarılmış yeni malı pahalılığı dolayısile geniş tüketici tabakası satın almasa bile, buna karşı kayıtsız kalmamaktadır. Bir malın varlıklı tabakalar tarafından aranılması ve tüketilmesi; -ileride kademelendiriimiş fiyatlar uygulanırken geniş sürüm yapmağa müsait bir psikolojik ortam hazırlamağa faydalı olmaktadır.
v) Yeni mal çıkartan firma, kısa zamanda yeterli kasa rantreleri gerçekleştirmeğe ihtiyaç duyabilir. İlk kademe fiyatının yahut kaymak fiyatın getireceği monopolcü rantı, bu bakımdan birçok firmalara cazip görünmektedir.
Almancası ; starker Preis.
Fransızcası : prix fort.
İngilizcesi : skimming price.
(Bk; girme fiyatı, tutundurma fiyatı, kademe- lendirilmiş monopol fiyatı).

Yorum yazın