Karl SCHLESINGER

iktisatçı ve iş adamıdır.
1889 da Budapeşte’de doğmuş ve 1938 de Viyana’da ölmüştür.
Bela Kun İhtilâlinden sonra Avusturya’ya yerleşmiştir. Avusturya’nın Almanya tarafından işgal edilerek Nasyonal Sosyalist hâkimiyeti altına düşmesi üzerine intihar etmiştir.
Akademik kariyer dışında değerli ve önemli teorik çalışmalar yapmış sayılı iktisatçılardan biridir.
İlk önemli eseri Para ve Kredi Teorisi olup, 1914 de tamamlamıştır. Bu eserinde, o çağın Almanca literatüründe alışılmamış bir yenilik olan basit bir matematik tahlil metodu uygulamıştır.
Walras-Cassel Üretim Sistemi Denkleminde yalnız nadir faktörlerin dikkate alınmasını tenkit etmiştir. Bir faktörün nadir veya bol olmasında talep fonksiyonunun kesin etkisi olduğunu ve dolayısile bütün faktörlere denklemde yer verilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
Paranın arzulanan tüketim maddelerini satın- alma gücü sağlaması yanında, likidite unsuru olarak oynadığı önemli rolü, Walras’n izinde tahlil etmiştir. ‘ Para teorisinde, belirli ve belirsiz gelecek kavramlarını ihtimali hesap çerçevesinde derinleştirmiştir. Belirsizliğin fayda mak- simizasyonu le para tutma saiki arasında bir tercihe fertleri yönelttiğini düşünmüştür. Alış verişin hızlı ve yoğun olmasile kasa ihtiyatı oranından tasarruf sağlanacağına işaret etmiştir. Faiz haddi dengesi kavramını geliştirmiştir.
Satınalma gücü parkelerini tahlil eden iktisatçılardandır. 1919 da, para değerinin dalgalanmalarını inceleyen bir ufak kitabında, bir memleket parası paritesinin kendi iç piyasa fiyat indeksleri ile dış piyasalar fiyat indeksleri değişiklikleri oranına bağlı bulunduğunu ifade etmiştir.
Mevduat bankalarının kredi yaratıcı fonksiyonları üzerinde ayrıntılı tahliller yapmıştır.
Kambiyo kontrolü rejiminin sakıncalarını ortaya koymuştur.
(Bk; Satınalma Güçleri Paritesi Teorisi, Léon Walras, Gustav Cassel).

Yorum yazın