Karl Johann KAUTSKY

Alman – AvusturyalI Sosyalist liderdir. Prag’da doğmuştur. 1854-1938 arasında yaşamıştır.
Geniş siyasî nüfuz sahibi idi. Erfurt Programını hazırlayan ekibin başında bulunmuştur. İkinci Enternasyonalin hâkim simalarından biri idi. Hugo Haase ile beraber Alman Bağımsız Sosyal Demokrat Partisini kurmuştur. Avusturya sosyalistlerinin liderliğini yapmıştır.
Sosyalizm ve diğer konular hakkında geniş neşriyatı vardır. Kapital’in yarım kalmış ciltlerini tamamlamağa bir müddet çalışmıştır. İlk Cihan Savaşının nedenleri hakkında dört ciltlik bir eseri vardır. Marx’m İktisadî Doktrini. Tarihî Maddecilik Kavramı ve Ahlâk ve Bolşevizm Çıkmazı başlıklı kitapları geniş yankılar uyandırmıştır.
Eduard Bernstein ı ve Marksizm’in revizyonunu istiyen diğer sosyalistleri şiddetle tenkit etmiştir. Lenin’e ve Bolşeviklere cephe almıştır.
Kar! Kautsky’ye gpre. Rus ihtilâli tarihin bir kaprisidir. Karl Marx, proletaryanın ileri sanayi ülkelerinde iktidara geçeceğini müjdelediği halde. ihtilâl bir tarım ülkesinde patlak vermiştir. Karl Marx sınıf kavgasının ezen ve ezilen tabakalar arasındaki farkı sileceğini söylemişken Rus ihtilâli idare edenler ile edilenleri aynı düzeyde kaynaştırmağı başaramamıştır.
Kari Kautsky’nin fikirleri, kısaca şöyle ifade edilebilir:
«Bizim için demokrasiden uzak bir Sosyalizm düşünebilmek güçtür. Modern Sosyalizm, yalnız üretimin organizasyonu değil, aynı zamanda demokrasinin teşkilâtlandırılmasıdır».
«Sosyalizm, kendini zorunlu kılacak özel tarihî koşullardan kuvvet alarak gerçekleşebilir. Sov yet Rusyadaki rejim, bir komünist oligarşisi veya aristokrasisidir. Devrim sonucu cahil kütlelerin başma geçenler, anlamı ve karakteri halkça kavranamayan bir rejimi zor kullanarak kurmuşlardır. Bu hâl; Paraguaydaki cezvit papazlarının yerlileri yönetmesinden farksızdır».
«G/z// örgüt kurarak Sosyalizm için çalışmak uygun değildir. Demokrasi, açıklık ister. Aksi takdirde, diktatörlüğe ve bürokrasiye sürüklenmek mukadderdir».
«Diktatörlük, zorbalık demektir. Bolşevikler, doktrinin hedefini değiştirmişler ve yanlış yöne çevirmişlerdir. Bir ülkede Sosyalizmin yerleşebilmesi, halkın anlamasına bağlıdır».
(Bk; Erfurt Programı, Hugo Haase. Eduard Bernstein, İhtilâlci Sosyalizm. Lenin).

Yorum yazın