KARDİNAL FAYDA

faydanın kantitatif ölçülerle ifade edilebileceğini belirtmek üzere kullanılan bir terimdir.
Bir. iki, üç. dört ilh.. gibi miktarları ifade eden rakamlara, kardinal denir.
Neo-klâsikler, Kardinal Fayda kavramını savunmuşlardır.
Marshall’a göre bir malın azalan marjinal fayda eğrisi ile talep eğrisi özdeş olduğundan faydanın fiyatlarla ölçülmesi mümkündür. Yazar, faydanın doğrudan ölçülebilir bir büyüklük olmadığını kabul ediyordu. Fakat madem ki talep eğrisi ve marjinal fayda eğrisi elde edilen mal birimleriyle ters orantılı olarak adeta çakışık bir şekilde azalan bir seyir izleyen eğrilerdir, o halde özdeş eğriler üzerindeki her noktada bir marjinal fayda-fiyat karşılığı mevcuttur. Yani, fayda doğrudan değil, fakat doğurduğu bir İktisadî olayla, nfiyan ile ölçülebilir.
Marshall’ın fikrine karşı Lozan Ekolünden V. Pareto, faydanın kardinal ölçüm konusu olamı- yacağını savunmuştur. Çünkü bir maldan talep edilen miktar yalnız o rhalın faydasının bir fonksiyonu olmayıp, diğer malların sağlıyacağı faydaların da fonksiyonudur.
Bu mesele yeniden J. Neumann ve O. Morgenstern tarafından ele alınmıştır. Yazarlar. risklerin ölçülebileceğini savunmuşlar ve hu noktadan hareket ederek faydaya sayısal değerler vermek istemişlerdir. Neumann-Morgenstern’in bu iddiaları, nihtimah’in ölçülebileceği fikrine dayanmaktadır.
Almancası : Kardinalnutzen.
Fransızcası : utilité cardinale.
İngilizcesi : cardinal utility.
(Bk; Ordinal Fayda, fayda. Değer Teorileri. Marshall, Pareto, Neumann, Morgenstern).

Yorum yazın