KAMU MALLARI

maliye literatüründe, mahiyetleri
dolayısiyle devletçe üretilen mal ve hizmetlere verilen addır. Bunlar için kollektif mallar adı da kullanılır. Bu mal ve hizmetlerin devlet tarafından üretilmesi, bir çok hallerde hem üretilmesi hem dağıtılması mecburiyeti, faydalarının bölü- nememesinden ve dolayısiyle piyasada ?• ..ıp satılabilecek şekilde parçalanamamasından ileri gelmektedir. Bu malların yarattığı fayda bütün toplumu hedef almaktadır. Bununla beraber, toplumun bir kısım fertlerinin bu mallardan faydalanması, diğerlerinin faydalanma imkânını azaltmamaktadır.
Kamu mallarına en iyi örnek, milli savunma • hizmetidir. Memleketin müessir şekilde korunması herkese teker teker ölçülmesi imkânı olmayan bir fayda sağlamaktadır. Devletin bir çok yasama faaliyetleri, iç düzen ve emniyeti koruma tedbirleri de bu alana girmektedir. Meselâ yeşilliklerin korunması, şehirlerin kirlenmesinin önlenmesi, âsayişin sağlanması için yapılan hizmetler, üretilen mallar, kamu malı mahiyetindedir.
Piyasa metaı olamıyacağı için, toplumun muhtaç olduğu kamu mallarının üretilmesi, devletin başlıca görevidir. Devlet ekonomisinin temel faaliyeti, bu malların üretilmesi ve dağıtılması etrafında dönmektedir. Bu faaliyet, vergi ile finanse edilir. Vergi, kamu hizmetlerinden müstakil olarak ödendiği için hiç kimse kamu malları faydasından mahrum edilemez.
s Almancası : öffentliche Güter.
Fransızcası : bien commun, propriété publique, domaine public.
İngilizcesi : public goods.
(Bk; istifade Teorisi, iktidar Teorisi).

Yorum yazın