KAMERALIZM

On Yedinci Yüzyıldan itibaren Almanya’da ve Avusturya’da Merkantilizmi ana çiz- gilerile benimsemiş, devletin İktisadî rolüne büyük önem vermiş ve vergi sistemleri üzerinde tahliller yapmış bir iktisatçılar grupudur.
Kamera, oda demektir. Bu sözcük, o tarihlerde kral hâzinesi anlamına kullanılmaktaydı. Kamera- lister. hükümdarlara ve prenslere, malî konularda fikir verirlerdi ve hazine menfaatinin savunuculuğunu yaparlardı.
Başlıca Kameralister arasında J.J. Becher, Ph. W. Hornick ve J.H. Justi zikredilebilir.
J.H. Justi, vergi kurallarının formüle edilmesinde. Adam Smith’in öncüsü sayılmaktadır. Bu yazar vergi adaleti ve adil vergi kavramları üzerinde durmuş, vergi yükünün eşit olmasında fayda görmüş, vergi konusu ile matrahının geniş tutulması gerektiğini belirtmiş, az memur ve az masrafla yüksek randıman verecek vergi türlerini tavsiye etmiş, mükellefin vergisini istekle ödemesindeki fayda üzerinde durmuştur.
Almancası : Kameralismus. Kameralwissen- schaft.
Fransızcası : CamĞralisme.
İngilizcesi : Cameralism, Kameralism.
(Bk; Kameralistik, Becher. Justi, Hornick).

Yorum yazın