KAMBİYO SENEDİ ve KAMBİYAL

sözcükleri, italyancadaki cambiale’den gelir. Poliçe demektir.
Kambiyo senedi, alacaklı tarafından üçüncü bir kişi yararına derhal veya belirli bir tarihte ifa edilmek üzere verilmiş bir ödeme emri ve taa- hüdüdür. Kambiyo senetleri vadeli veya vadesiz olabilir. Ödeme gününden önce kabule arzedil- mek şartını ihtiva edebilir. El değiştirebilir, yani ciro suretile tedavül edebilir. Millî para veya döviz olarak ödenebilir.
Bu tür ödeme emirlerinin BabU’de, Eski Mısır’da ve Roma’da kullanıldığı bilinmektedir. Ancak eldeki en eski örnek 1156 tarihlidir ve Ce- nova’da keşide edilmiştir.
Kambiyo senetleri, geçmiş yüzyıllarda genellikle dış ticarette kullanılmıştır. Kıta Avru- pasında, iç ticarette de, geni£ bir tedavül alanına sahip bulundukları görülmektedir.
Kambiyo senetlerine ait hükümler, örf ve âdet ile kanuna göre, bir memleketten diğerine değişmektedir. Örneğin İngilterede kambiyo senetleri isme, emre ve hamile yazılı olabilir. Amerikada ise, yalnız hamile yazılı kambiyo senedi keşide edilebilmektedir.
Almancası : Wechselscheine, Tratte.
Fransızcası : effet de change.
İngilizcesi : bill of exchange.
(Bk; çek, ticarî senetler, poliçe, kambiyo).

Yorum yazın