KALDOR’un DAĞILIM MODELI

ne göre, millî gelirden yatırımlara ayrılan oran büyüdükçe, ücretlerden maadaki gelirlerin gayrı safi millî hasıladaki toplam pay oranları da genişlemektedir. Rant, kâr ve faiz gibi kaynağı mülkiyete bağlı gelirler, yatırım faaliyetinin hızlanmasından daha fazla yararlanmaktadır.
Kaldor modeii’nin varsayımları şunlardır:
(a) Tahlil süresi başlangıcında ekonomi dengededir ve tam çalışma koşulları altındadır, (b) Mülkiyete bağlı gelir kategorilerinde, marjinal tasarruf eğilimi ücretli sınıfınkinden yüksektir, (c) Tahlil süresi boyunca, marjinal tasarruf eğilimi sabittir, (d) Ücret gelirleri ile kaynağı mülkiyete bağlı gelirlerin toplamı, gayrı safi millî hasılâya eşittir.
Ücret gelirlerini W, kaynağı mülkiyet olan gelirleri V, gayrı safi millî hasılayı / ile göstere-lim. Gayrısafi millî hasılâ, ücret gelirleri ile kaynağı mülkiyet olan gelirlerin toplamına – var-sayım gereğince – eşittir;
Y = W + P .
Ücret gelirinden ortalama tasarruf oranı sw ve kaynağı mülkiyet olan gelirlerden ortalama tasarruf oram olsun.. Yatırımları / harfile gösterelim. Tasarruf yatırıma eşit varsayıldığından, yatırımlar ücretlerden ve mülkiyet gelirlerinden yapılan tasarrufların toplamına eşittir:
/ = svV + swW .
Ve dolayısile ;
‘ = s»v + *«> (Y—V) .
= svV + Y — swV .
Yukarıdaki son denklemin her iki yanını da *
Y ile bölelim.
UY = (sv — sj V/Y + ^ .
Netice itibarile;
V/Y yani kaynağı mülkiyet olan gelirlerin gayrı safi millî hasılâdaki nisbî payı, l/Y nin yani ortalama yatırım eğiliminin bir fonksiyonudur.
Almancası : Einkommensverteilungsmodell von Kaldor.
Fransızcası : modèle de Kaldor sur la répartition des revenus.
İngilizcesi : Kaldor’s income distribution model.
(Bk; Kaldor, Kaldor’un Büyüme Modeli, Kal- dor’un Vergi projesi).

Yorum yazın