KALDOR’un BÜYÜME MODELİ

ne göre ekonominin dengeli gelişme koşulları kapital stokunun, toplam üretiminin ve emek prodüktivitesinin eşit oranlarda artış göstermelerine bağlı bulunmaktadır.
81 No.lu şekil, Kaldor’un Büyüme Modelidir. Bu modelde;
Y , toplam üretimdir.
L , emektir, tahlil süresince işçi sayısı sabit varsayılmaktadır ve tam istihdam durumu vardır.
K , sermaye stokudur.
F , toplam üretim fonksiyonudur.
Dik eksende Y/L, yani emeğin prodüktivitesi
belirtilmektedir.
Yatay eksende K/L yahut sermaye ile emeğin yoğunluk oranı gösterilmektedir.
K/Y, kapital stokunun istihsal hacmine oranı yahut ortalama sermaye/hasılâ oranını temsil etmektedir.
Ekonominin tam istihdam durumunda olduğunu farzedelim. Teknoloji seviyesinin f olduğu bir ortamda emek sabit farzedilirse, yapılacak yatırımlar sonunda K/L oranı büyüyecektir.
Kapital stoku çoğaldıkça ve K/L büyüyerek T noktasına yaklaştıkça, toplam istihsal fonksi-yonunu temsil eden Ft eğrisi tedricen yatkın bir yön alacaktır. Diğer bir deyimle, emek prodüktivitesi sermaye stokundaki artışa ahenkli bir gelişme göstermiyecektir.
Ft yani teknoloji seviyesinin t olduğu bir ortamın toplam istihsal fonksiyonu T noktasına yak-laşırken sermayenin marjinal verimi düşecektir. Ft yatay duruma gelince, sermayenin marjinal verimi sıfır olacaktır. Sermayenin marjinal verimi sıfır olunca, yeni yatırımlar duracaktır. Yatı-rımların durması, büyümenin kesintiye uğraması demektir.
Eğer teknolojik ilerlemelerle istihsal fonksiyonu yukarı doğru kayar ve durumuna geçerse.. w noktasında Ft+1 in teğeti daha dik ve do- layısile sermayenin marjinal verimi daha yüksek olacağından, yeni yatırımlar yapılacaktır. K/L in büyümeğe devam ederek T + 1 noktasına yönelmesi mümkün olacaktır.
s noktasına varmış bir ekonomide, teknik ilerlemenin istihsal fonksiyonunu v noktasından geçecek şekilde yukarı kaydırmasile, büyüme kesintisiz devam edebilecektir.
İktisadî büyümenin dengeli ve sürekli olması için yalnız yeni yatırımlarla kapital stokunun arttırılması yeterli değildir. Sermaye stokun- ‘ daki artış- oranına denk bir prodüktivite yükselişine ve istihsal çoğalışına da ihtiyaç vardır.
Almancası : Wachstumsmodell von Kaldor.
Fransızcası : modèle de croisance de Kaldor.
İngilizcesi : Kaldor Model.
(Bk; Domar’ın Büyüme Modeli, Harrod-Domar Büyüme Modeli, Neo-Klasik Büyüme Modeli, Duesenberry’nin Büyüme Modeli, Nicholas Kaldor).

Yorum yazın